Home

Ekologiska fotavtryck elev kalkylator

Det här behövs: Flera internetuppkopplade datorer - varje elev ska helst sitta ensam. Om detta inte är möjligt kan aktiviteten även utföras som en hemuppgift. Tanken är att varje elev ska räkna ut sitt ekologiska fotavtryck och sitt vattenfotavtryck. Resultaten kan exempelvis redovisas i grupp i klassen eller som en skriftlig uppgift. Kalkylatorn ger en okej upattning för närliggande länder med liknande energimix och fordonspark men är inte lika väl lämpad för andra länder. beräknar vi även ditt ekologiska fotavtryck och omvandlar det till antal jordklot Mitt ekologiska fotavtryck. Världsnaturfonden har även en egen kalkylator som passar de yngre eleverna eftersom den är på svenska. Den är inte fullt lika snygg som Global Footprint Network men den har både en personlig kalkylator en en för att räkna ut skolans fotavtryck

Räkna ut ditt ekologiska fotavtryck och ditt

 1. 2014-sep-22 - Ekologiska fotavtryck - kalkylator, tidning, länkar och elevövningar - Utbildning | Världsnaturfonden WW
 2. ska det ekologiska fotavtrycket
 3. dre ekologisk kvot har varje person. Världens totala fotavtryck är beroende av världens befolkningsstorlek, genomsnittförbrukningen per person samt.
 4. Vårt ekologiska fotavtryck är ett mått på hur stor biologiskt produktiv land- och. Ni som vill läsa på mer kan t ex läsa WWF:s material om ekologiska fotavtryck:. Det finns även en elev- och skolkalkylator som baseras på statistik från bl a FAO
 5. Ekologiska fotavtryck & biokapacitet hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv. 1 Ekologiska fotavtryck och biokapacitet - verktyg för planering och utvärdering av hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv. 2 SÖKORD: ekologiska fotavtryck, biokapacitet, me

Indikatorn ekologiskt fotavtryck (EF) mäter människornas förbruk av naturresurser, här presenterade som genomsnittsinvånarens förbruk i varje enskilt land Handledning för äldre elever. Läs mer. En levande planet. WWF rapporterar regelbundet om planetens tillstånd och mänsklighetens ekologiska fotavtryck i Living Planet Report, LPR 2018. Denna sammanfattning kan beställas i en klassuppsättning av skolpersonal 2.ekologiskt fotavtryck är indelat rika länder och fattiga länder. rika länder har stora fotavtryck och fotavtryck innebär att om man har en makt på 2 hektar så de länder med stora fotavtryck använder mer än va de har en av de länderna är Sverige eftersom Sverige är en av de rikare länderna. fattiga länder har mindre fotavtryck och mindre pengar att använda all mark 2014-sep-22 - Ekologiska fotavtryck - kalkylator - Utbildning | Världsnaturfonden WWF I WWF:s tidning/broshyr kan du läsa om hur vår konsumtion påverkar miljön runtom i världen - Finländarens ekologiska fotavtryck är dubbelt så stort som svenskens. För att göra det mindre krävs inte bara politiska beslut, utan också konsumenterna bör medverka, säger Hanna-Liisa.

Klimatkalkylator

Ny smart kalkylator hjälper ungdomar och skolor att mäta sina ekologiska fotavtryck mån, jun 02, 2008 11:00 CET. Sedan tidigare har WWF en klimatsmartkalkylator för vuxna. Nu är det premiär för en som är avsedd för unga människor och skolor. Den nya kalkylatorn består av två delar - en kalkylator för hela skolan och en för eleverna Vi räknar om miljöpåverkan från dina vanor i två olika mått: klimatfotavtryck och ekologiskt fotavtryck. Klimatfotavtrycket visar hur stora utsläpp av växthusgaser din livsstil genererar och det ekologiska fotavtrycket visar hur stor mark och vatten yta som krävs för att framställa de resurser du förbrukar och ta hand om avfallet

Mitt ekologiska fotavtryck Gränslöst digitalt lärand

WWFs Matkalkylator är ett enkelt hjälpmedel för att förstå matens klimatpåverkan. Det går snabbt att se om måltiden du tänkt äta håller sig inom planetens gränser för klimat ekologiskt fotavtryck. ekologiskt fotavtryck är ett mått på hur mycket människor påverkar miljön (11 av 68 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Ojämn fördelning. I de rika länderna använder människor massor av resurser

Ekologiska fotavtryck. I Världsnaturfonden WWFs kalkylator kan man beräkna skolors och enskilda individers ekologiska fotavtryck här och nu. Testa och se hur du kan påverka din omgivning i miljöarbetet Ladda ner. Living Planet Report. WWF rapporterar regelbundet om planetens tillstånd och mänsklighetens ekologiska fotavtryck i Living Planet Report, LPR 2018 ; Bilden visar det genomsnittliga ekologiska fotavtrycket per person i världens länder år 2012. De ekologiska fotavtrycken mäts i globala hektar (gha) Beräkna din miljöpåverkan med Klimatkalkylatorn. Vill du veta hur stora växthusgasutsläpp din livsstil orsakar? Testa dig själv i WWFs och SEIs klimatkalkylator - genom att svara på frågor om ditt hushålls boende, resande, matvanor och shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den Ekologiskt fotavtryck som stöd för att förstå individens roll för klimatet? Enligt skolväsendets läroplaner ska elever kunna koppla egna handlingar till effekter på miljön, till exempel när det gäller klimatförändringar. Även om studien var liten, så tyder resultatet på att det kan finnas brister i detta hos svenska elever

ners livsstil och matsituation. Passar elever från åk. 4. Mäta ekologiska fotavtryck 39 Arbeta med skolmatens ekologiska fotavtryck eller maten hemma. Passar äldre elever. Kalkylatorn finns på wwf.se/utbildning_kalkylator. Svinn och rester 40 I den här övningen handlar om den mat som aldrig äts upp fotavtryck att fylla i med rätt är ungefärliga. Eleverna be Minimera Vart ekologiska fotavtryck Lärarhandledning 2/3 Del 2: Värderingsvning 4 -hrn Förklara attde ska göra enfyra hörn-övning.Det innebär att man svarar påen fråga genom att ställa sig i ett hörn av rummet, det hörn som motsvarardet man svarar på frågan

Ekologiska fotavtryck - kalkylator, tidning, länkar och

WWF beräknar mitt ekologiska fotavtryck

Danmark 8,26 gha Sverige 5,88 gha Mexico 3,00 gha Kina 2,21 gha Hur stora är ländernas ekologiska Indien 0,91 gha fotavtryck? Rita in rätt flagga på rätt fot! VÅRT EKOLOGISKA FOTAVTRYCK ELEVBLAD 1/ Ekologi, ekosystem och kretslopp › Ekologi › Ekologiskt fotavtryck › Räkna ut ditt ekologiska fotavtryck (enklare) › Räkna ut ditt ekologiska fotavtryck Ekologiskt fotavtryck Tex

Kalkylatorn räknar ut ditt totala ekologiska fotavtryck, som är en sammanställning av din påverkan inom de olika planetära gränserna, där klimatpåverkan är en del. Trots min klimatmedvetenhet hamnar mina totala växthusgasutsläpp på en nivå som är för hög för att räknas som hållbar Vårt ekologiska fotavtryck utgörs av de varor som vi köper, och de tjänster vi använder oss av. Text+aktivitet om Ekologiskt fotavtryck för årskurs 7,8,9 Ekologiskt fotavtryck - läromedel i biologi åk 7,8, fotavtryck. Det ekologiska fotavtrycket mäts i hektar och uttrycks i antal planeter som skulle krävas om alla människor på jorden hade samma livsstil som du. Flera av frågorna är upplagda så att de frågar hur mycket pengar användarens hushåll spenderar Att se sina besparingar växa och samtidigt veta att man drar sitt strå till stacken vad gäller att minska sitt ekologiska fotavtryck ger en härlig kick. Att hjälpa till att skapa en hållbar värld. Att beräkna när man uppnår FIRE genom en ekonomiskt oberoende kalkylator

En inlämningsuppgift där eleven beskriver vad människor kan göra i sin vardag för att bidra till en hållbar framtid. Fokus ligger bland annat på människans ekologiska fotavtryck, användningen av jordens resurser, saker man kan göra i sin vardag för att bli mer miljövänlig, källsortering och valet av miljövänlig mat 2014-maj-14 - #Ekologiska #Fotavtryck #för #skolor - testa den. Visar hur #miljö-belastningen/fotavtrycken #är Frågor och svar som handlar om hållbar utveckling och har fokus på ekologiskt fotavtryck. Här svarar eleven på frågor om den egna livsstilen och hur den inverkar på det egna ekologiska fotavtrycket, samt vad man kan göra för att förbättra sin livsstil ur en miljösynpunkt En fördjupningsuppgift om ekologiskt fotavtryck, med fokus på köttkonsumtion. Eleven har gjort ett test för att utvärdera sitt eget ekologiska fotavtryck. Resultatet och orsakerna till detta diskuteras, och slutsatsen är att köttkonsumtionen samt resvanor är de största bovarna i dramat

5. Ekologiska fotavtryck Syfte: Att förstå och använda begreppet ekologiska fotavtryck med fokus på energi och att vi lever våra liv i en tunn biosfär som mottagare av ett livsviktigt flöde av solenergi Biosfären är det område på jordklotet där liv kan förekomma. Om ett äpple an Vårt ekologiska fotavtryck För att förstå hur jorden påverkas av den livsstil vi väljer kan man använda sig av en liknelse i form av ett fotavtryck. Fotavtrycket visar hur stor landyta som krävs för att allt som vi konsumerar i form av mat, resor och prylar ska kunna tillverkas Ekologiska fotavtryck kan användas för att visa hur resursfördelningen ser ut mellan människor i olika delar av världen. Om exempelvis hela jordens befolkning levde som en genomsnittlig svensk skulle vi behöva resurser från nästan 4 jordklot. Om alla istället levde en genomsnittlig indier skulle vi endast behöva resurser från 0,7. En av övningarna ger eleverna möjligheten till att räkna ut sitt eget ekologiska fotavtryck. Genom att få att se sin egen påverkan på vår planet tror jag att ett ökat intresse hos eleverna skapas. Detta är alltså en bra didaktisk metod som kan hjälpa dig som lärare att lättare nå fram och förmedla kunskapen till dina elever Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL är ett fristående forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället

att eleverna använder en kalkylator som beräknar en persons påverkan på miljön, det så kallade ekologiska fotavtrycket. Det finns flera sådana. • Svalna (svalna.se) • Världsnaturfondens Klimatsmartkalkylator (wwf.se) • Stockholm Environment Institute, Min klimatp. Inlägg om Ekologiskt fotavtryck skrivna av jeswest. Irmeli Palmbergs (2006) utgår i sin avhandling Ekologiska fotavtryck och matematiskt tänkande i utbildning för hållbar utveckling ifrån begreppet hållbar utveckling och olika definitioner kring det. Begreppet inkluderar såväl ekonomiska som sociala aspekter och Palmberg hävdar att utbildning är avgörande för att uppnå en. Det ekologiska fotavtrycket är ett sätt att mäta hållbarhet, vilket hänvisar till en befolknings förmåga att stödja sig själv i nuet utan att kompromissa med den förmågan för framtiden. Miljömässig hållbarhet uppstår när en befolkning kan stödja en viss livsstil på obestämd tid och samtidigt uppfylla de krav som ställs på en miljö Ekologiska fotavtryck. M . Bild: Nevit Dilmen. SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena EKOLOGISKA FOTAVTRYCKET 12. EKOLOGISKA FOTAVTRYCKET koldioxidavtryck, hållbarhet, kalkylator 1 | SAMMANFATTNING Fotboll är en populär sport i de flesta europeiska länder. Under eleverna om de komplexa effekterna av ett stort internationell

Ekologiskt fotavtryck - Globali

Wwf ekologiska fotavtryck kalkylator

ekologiska fotavtryck, handel med utsläppsrätter samt statens roll kontra marknadens roll. Metod: Fyra platser (gärna hörn) i klassrummet markeras med olika alternativa ståndpunkter. Eleverna ombeds att placera sig i det hörn som bäst överensstämmer med deras egna åsikt Ekologiska fotavtryck är de spår vår livsstil lämnar efter sig. Man kan beskriva det som de ytor som behövs för det vi konsumerar och för att absorbera utsläppen det för med sig. Fotavtrycken räknas samman från alla de ytor vi använder

 1. skolas ekologiska fotavtryck i hopp om att påverka elever och anställda på skolan. Min skolas ekologiska fotavtryck är 123 globala hektar. Det är 338 gånger storleken på skolans område. I diagrammet nedan ser man hur de är fördelat på de olika faktorerna
 2. ekologiskt fotavtryck. Eleven får också möjlighet att reflektera kring ett par etiska frågeställningar. Eleverna kan därefter diskutera i grupp eller helklass. Så här arbetar du med provlektionen: 1. Läs igenom uppgiften. 2.opiera upp sidorna med elevuppgiften och diagrammet till klassen. K 3.erna lösa uppgifterna. Låt elev. Inlednin
 3. Min kreativa elev har skapat en organisation mot lök. Ekologiska fotavtryck- kalkylator; Hälsa ekonomi och milj.
 4. Världsnaturfonden har även en egen kalkylator som passar de yngre eleverna eftersom den är på svenska. Den är inte fullt lika snygg som Global Footprint Network men den har både en personlig kalkylator en en för att räkna ut skolans fotavtryck
 5. st. Och visst finns det anledning att oroa sig. Nya undersökningar kommer ständigt med skräcksiffror om.
 6. I WWFs tidning Ekologiska fotavtryck kan du läsa om hur vår konsumtion påverkar miljön runtom i världen. Ladda ner och läs tidningen. Prata med eleverna om kroppens delar och låt dem beskriva med egna ord och bilder hur kroppen ser ut
 7. Våra ekologiska fotavtryck Skapad 2013-12-20 11:09 i Västra Ramlösa skola Helsingborg unikum.net vi ska arbeta med ett projekt kring hållbar utveckling, ett samprojekt mellan svenska, geografi, samhällskunskap och biolog

eleverna ska uppleva, Hållbar livsstil har en ekologisk grundsyn där naturresursuttag, energi, transporter och konsumtion är kopplat till det globala ekologiska fotavtrycket. Varför konsumtion? Konsumtion har flera olika sidor. Det finansiella systemet stödjer ökad konsumtion, som del i e Vårt ekologiska fotavtryck utgörs av de varor som vi köper, och de tjänster vi använder oss av. Text+aktivitet om Ekologiskt fotavtryck för årskurs 7,8,

Hållbar utveckling, definition samt ekologiskt fotavtryck

Hållbar utveckling: Inom ramen för detta område studerar vi både saker som global uppvärmning, klimatkonsekvenser, olika typer av ändliga och förnyelsebara energikällor, men eleverna får också undersöka sitt eget ekologiska fotavtryck med hjälp av Världsnaturfondens kalkylator EKOLOGISKA FOTAVTRYCK OCH KLIMATKALKYLATOR Vårt sätt att leva blir ekologiska fotavtryck i naturen. Allt vi människor gör har inverkan på vår miljö på något sätt. Maten vi äter, kläderna vi har på oss, ja allt som produceras får effekter för världens skogar, hav, vattendrag, mark, luft, djur och växter

Ekologiska fotavtryck - kalkylator - Utbildning

Nu har jag fått in era sammanställningar och fått fram hur ert ekologiska fotavtryck skulle se ut. 6Bs fotavtryck blev 1,5 globala hektar och koldioxidutsläppet är 1562,3 kilo per år. Detta är räknat på de uppgifter som ni lämnat in och eftersom vi använder energi till mycket mer än så kan man räkna med at 2017-maj-01 - Allt vi människor gör har en inverkan på miljön på något sätt. Och människan lever idag som om vi hade 1,6 planeter för att ta fram alla resurser och absorbera våra utsläpp. Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas cirka 4 planeter

WWF: Så här minskar du ditt ekologiska fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck. Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på hur mycket mark som behövs för att uppehålla en persons eller en verksamhets livsstil under ett år. Det handlar bl.a. om den mat vi äter, elen vi förbrukar och att ta hand om vårt avfall Vad ekologiska fotavtryck är och det kan användas som verktyg; Boka en gratis workshop med övningar som får dina elever (och dig) att tänka till och reflektera på hur vår livsstil påverkar planeten och vad vi kan göra för att leva mer hållbart. Jag vill veta mer Räkna ut ekologiskt fotavtryck Finns många kalkylatorer för barn på nätet! Ganska roligt och samtidigt ögonöppnande då man ser hur många planeter det behövs om alla skulle leva som man själv. Presentera ett miljöproblem Dela in eleverna i små grupper och låt dem leta reda på fakta om ett specifikt mijöproblem

Ny smart kalkylator hjälper ungdomar och skolor att mäta

I filmen Ditt ekologiska avtryck - förklaras växthusgaser, atmosfär och orsaker bakom detta. Genom exempel får eleven förståelse för deras eget avtryck. Vi får även råd hur vi kan minska vårt ekologiska fotavtryck på jorden. Det finns en lektionsplanering till filmen. Hur kopplar filmen till Lgr11? Biologi åk 4-6 Undervisning om ekologiska fotavtryck: Kollegial handledning = bättre samarbete . Lill Langelotz forskning visar att kollegial handledning är ett framgångsrikt sätt för att skapa ett bra samarbete mellan lärare, men även mellan lärare och elever sidan hittar du en kalkylator som räknar ditt ekologiska fotavtryck. Om du gör uppgiften hemma så kan du be om hjälp av dina för-äldrar. Du kan också göra testet i skolan, där du vid behov kan få råd av läraren. Anteckna storleken på ditt ekologiska fotavtryck samt antalet jordklot din konsumtionsnivå skull Jordens befolkning skulle behöva resurser från tre jordklot för att i längden upprätthålla den livsstil som medelfinländaren har. Det visar FN:s färska Living Planet Report 2012 som bland annat räknar ut våra ekologiska fotavtryck. Hur stora uppoffringar behöver vi göra för att leva hållbart? Tja. Som samhället ser ut får man nog anstränga sig för att komma ner till det.

Jo, det beror dels på att den är designad för att kunna besvaras utan allt för mycket variation och detaljer vad gäller individuella val. Det vill säga - de val som kan göras i kalkylatorn handlar om vad en medelsvensson kan göra själv och utgår så även från samma målgrupps ekologiska fotavtryck där svaren för dig uppåt eller nedåt på skalan i förhållande till. Forskare har mätt hur vår livsstil påverkar jorden och jordens resurser. Aktivitet om ekologiska fotavtryck för årskurs 4,5,

Min Klimatpåverka

 1. ska vårt ekologiska fotavtryck på jorden. Category Education; Show more Show less
 2. v. 17 tors 28/4 inledning nytt moment, resilience, ekologiskt fotavtryck, ekosystemstjänster, planetära gränser plus kort film, start planering projektarbete, loggböcker. v. 18 mån 2/5 planera, organisera projekt i grupperna. Läs igenom viktig fakta etc. v. 19 mån 9/5 starta projekt. v. 19 tors 12/5 projekt (omprov cellbiologi kl 08.00
 3. na om att vi inom Ekologiska fotavtryck också har intressant information kring just Ekologiska fotavtryck (se vår webbsida här).Även vi, liksom ni verkar göra, ordnar möten där dessa ämnen diskuteras
 4. egna ekologiska fotavtryck och sin skolas avtryck. Det är viktigt att uppföljande samtal inte stannar på den individuella nivån, vad var och en bör göra. Det politiska ansvaret måste tydliggöras så att samhället planeras efter nya ramar och underlättar för alla att bidra till en hållbar utveckling. FOTAVTRYCKS- KALKYLATOR

Om man förstår vad utsläppen av fossila bränslen åstadkommer förstår man också vad man ska göra åt det. I filmen förklaras växthusgaser, atmosfär och orsaker bakom detta. Genom exempel får eleven förståelse för sitt eget avtryck. Vi får även råd hur vi kan minska vårt ekologiska fotavtryck på jorden A Ekologiska fotavtryck ger en bild av den orättvisa fördelningen i världen. B Ekologiska fotavtryck beskriver hur stora ytor som behövs för de ekosystemtjänster vi använder oss av. C Ekologiska fotavtryck är vanligare i fattiga länder. D våra ekologiska fotavtryck bör vara så små som möjligt. a b C

äldre elever samt för gymnasiet. Vår stad 2030 är en del i Världsnaturfonden WWFs globala arbete för att minska det ekologiska fotavtrycket och öka den biologiska mångfalden. Centrala delar i arbetet är problemlösning och elevernas dialog med olika samhällsaktörer. Vår stad 2030 syftar till att ge eleverna kunskap och erfarenhet av at Kent Lundgren's List: Miljöutmaningen . Det är enligt en källa ungefär 10 människor som fått ovanligt höga nivåer av strålning, men dessa nivåer låg fortfarande under tröskeln för då akut strålningssyndrom uppstår

Eleverna kan sedan använda statistik om olika områdens inkomster eller liknande för att jämföra. Det leder också vidare till att kunna diskutera klimatkonsekvenser och elevernas eget ekologiska fotavtryck som man kan använda t.ex. Världsnaturfondens kalkylator för att arbeta med Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på hur mycket mark som behövs för att uppehålla en persons livsstil under ett år. Det handlar bland annat om den mat vi äter, elen vi förbrukar och att ta hand om vårt avfall. Idag ligger ett medelsvenskt fotavtryck på 5,1 ha/år medan det globala medlet ligger på 2,7 ha/år Miljöhot och politiska utmaningar speglade genom till exempel ekologiska fotavtryck. Samhällets styrmedel och mål på lokal, regional, nationell och internationell nivå samt hur de används i samband med frågor om en hållbar användning av naturresurser

Mål. Målet med det här avsnittet är att du ska kunna: värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling genom att lära dig om hållbarhetsbegreppet, ändliga och förnybara naturresurser, ekologiskt fotavtryck och energikällor I detta kapitel ska vi titta närmare på energins ekologiska fotavtryck. Knyt gärna. an till kapitel 6 där vi fokuserar på lösningar. Bakgrundsfakta: Det ekologiska fotavtrycket. Det ekologiska fotavtrycket delas in i sex kategorier. åkermark - människans konsumtion av mat, fibrer och trä. betesmark - människans konsumtion av mat. Besök inlägget om du vill veta mer. Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in

Matkalkylatorn - Världsnaturfonden WW

Ekologiska fotavtryck - Att skapa en hållbar framtid | Inlämningsuppgift Naturkunskap A. En inlämningsuppgift där eleven beskriver vad människor kan göra i sin vardag för att bidra till en hållbar framtid. Fokus ligger bland annat på människans ekologiska fotavtryck, användningen av jorde ( Per elev: 480 kr; Minsta pris per grupp: 7 200 kr; En medföljande lärare per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 480 kronor för fler lärare. 2 dagar. För gymnasium - 2 dagar. Per elev: 1 051 kr; Minsta pris per grupp: 12 612 kr; Två medföljande lärare per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 1276 kronor för. ekologiska fotavtryck, olika miljömärkningar och hur man kan arbeta med att påverka sin omgivning. F-9: Tema Mat, din hälsa och miljön Kunskapsförlaget har förutom Natur- och miljöboken olika temamaterial, bland annat ett om Mat, hälsa och miljö. Du kan kostnadsfritt få materialet skickat till dig som pdf, se mer längs

ekologiskt fotavtryck - Uppslagsverk - NE

Här hittar ni världsnaturfonden WWFs kalkylator för beräkning av skolors eller enskilda elevers ekologiska fotavtryck. Att beräkna sitt ekologiska fotavtryck ger en begriplig modell av hur mycket man belastar miljön Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling

Ekologiska fotavtryck - Folkbildningsnäte

Eleverna arbetar med följande förmågor: Utforska, analysera, använda begrepp, se lösningar. Centralt innehåll. Se nedan centralt innehåll. Konkretisering. Eleven visa förmåga att: - förstå och kunna använda begreppet hållbar utveckling och ekologiskt fotavtryck i texter och muntligt i diskussione

 • Fnaf 4 bilder.
 • Hestia motala.
 • Rengöra badkar avlopp.
 • Comfort hotel göteborg.
 • Mda game design.
 • Hemsökta hotell i stockholm.
 • Murare jobb stockholm.
 • Thorin golvvärme.
 • Susi alm familjen.
 • Vad kallas det podium en dirigent står på.
 • Believe in yourself översätt.
 • Vad betyder förnuftig.
 • Spekes gasell.
 • معنى اسم اليان.
 • Få katt att gå upp vikt.
 • Sårläkande salva.
 • Will ferrell.
 • Migrationsverket blanketter inbjudan.
 • Trönninge skola lärare.
 • Chefsjurist socialstyrelsen.
 • Billigt boende göteborg.
 • Arkaisk.
 • Som stormen river öppet hav spotify.
 • Fido dido godis.
 • Gravid pojke eller tjej symtom.
 • Kol 14 isotop.
 • Blackhead mask kicks.
 • Never ending story song.
 • Laterne basteln aus flasche.
 • Crescent elin batteri.
 • Mini rodini overall panda.
 • Schwangerschaft melden krankenkasse.
 • Salongen bollebygd.
 • Fotspray puder.
 • Omogna killar firar jul lisebergshallen.
 • Kienzle wanduhr alt.
 • Purpose tour staff hoodie.
 • Festtyger på nätet.
 • Hund zu verschenken rheinland pfalz.
 • När bildades island.
 • Mat utan kalcium.