Home

Rättelse av journal

Det ska tydligt framgå att det är en rättelse av den felaktiga uppgiften, vem som har gjort rättelsen och när den är gjord. Den enskildes rättigheter enligt dataskyddsförordningen Under vissa omständigheter kan den enskilde ha rätt att få sina personuppgifter helt raderade, enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Den enskilde har också i vissa fall rätt at Rättelse av felaktig uppgift i pappersjournal och låst/signerad elektronisk journal görs som ny anteckning med angivande av datum när rättelsen gjorts och vem som har gjort rättelsen. I anteckningen hänvisas till den anteckning där felaktigheten finns, felaktigheten får som tidigare sagts ej tas bort Journalförstöring och rättelse av journal Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-05-08 Sida 2 av 9 1 Inledning Det finns tre sätt för en enskild person att påverka innehållet i sin journal. Rättelse, notering i journal och slutligen genom ansökan om journalförstöring UPPRÄTTAD AV ANETTE LARSSON Rättelse, avvikande mening, journalförstöring samt hantering av uppgifter i fel journal Lagrum och styrande förutsättningar Det finns tre sätt för patienten att påverka innehållet i sin journal. Rättelse, notering om avvikande mening och genom ansökan om journalförstöring Rättelse av felaktig uppgift i journal. Om en uppgift som står i journalen är felaktig så kan du kräva en rättelse (8 kap. 3 § patientdatalagen). Det innebär att det kommer skrivas in i din journal att uppgiften är felaktig men den felaktiga uppgiften kommer inte försvinna

Kryssjournalen i Hemmets Journal nr 29. I kryss nr 17 Dubbelt upp ska nyckeln FIRAR 23/4 bytas mot FIRAR 23/12. Kryssjournalen i Hemmets Journal nr 28. I kryss nr 12 Owes specialkryss har det blivit en nyckel för mycket. Nyckeln Rappa en yta, med en specifik färg ska bort. Kryssjournalen i Hemmets Journal nr 22 Vid rättelse av en felaktighet skall det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den. Lag (1994:958). 7 § Varje journalhandling skall hanteras och förvaras så, att obehöriga inte får tillgång till den Journaler måste sparas i minst tio år efter den senaste anteckningen. I vård som drivs av en region sparas en stor del av journaluppgifterna för all framtid. Även privata vårdgivare är skyldiga att behålla journalerna i tio år, därefter får de förstöras. Elektroniska journaler sparas inte på internet, utan i lokala journalsystem

Rättelse av en journalanteckning Digital

Begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Du har rätt att begära rättelse av felaktig uppgift, inkluderande uppgifter i din patientjournal, genom att vända dig till berörd vårdenhet och begära rättelse. Om enighet om formuleringen i din patientjournal inte kan nås har du rätt att själv skriva in din avvikande mening i journalen 3 Journalförstöring och rättelse av journaluppgifter förhållande diskuteras sedan i relation till hur tillåtande regelverket kring rättelse och förstöring av journaler är. Således är en del av källmaterialet rent medicinskt. Intervjuer har genomförts . 2..

Rättelse av journal . Information om skyddad folkbokföring. Information om sekretessmarkering Om vårdgivaren fört in uppgifter om en patient i en annan patients journal ska detta tas omhand och åtgärdas. De i patientjournalen främmande uppgifterna som rör en annan person blir aldrig en del av patientjournalen. E Rättelse av en journalanteckning Om det finns en felaktig uppgift i en patientjournal ska en rättelse göras. About this journal. The in-depth focus of this paper is on the detailed AV accident reports. The Institute of Physics (IOP) is a leading scientific society promoting physics and bringing physicists together for the benefit of all

Journalförstöring och rättelse av journal

 1. Anmälningsskyldighet avseende rättelse eller radering av personuppgifter och begränsning av behandling. Den personuppgiftsansvarige ska underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av personuppgifter eller begränsningar av behandling som skett i enlighet med artiklarna 16,.
 2. Rättelse Av Journal. Uncategorized. 7 maj 2011. Rttelser franleds av tryckfel, versttningsfel och liknande i SRVFS 2001: 1. Official Journal of the European Communities, No. L196 den 16 VAL 2018-RTTELSE AV BRISTFLLIG ARTIKEL I EXPRESSEN Expressen Journal. Stefan Sauk Acteur
 3. En rättelse betyder att vården gör en markering i den del av journalen som är felaktig, t.ex. genom att stryka över texten och skriva en kompletterande kommentar. En överstrykning innebär att texten fortfarande är synlig. Vården får inte permanent radera uppgifter i en journal
 4. Vid rättelse av felaktighet skall det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den. Förstörning av journal. Utlämnande av journal. Journalutskrift. Telefonrådgivning och tillfälliga insatser. Telefax. Privata vårdgivare. Arkivering Undermeny för Arkivering. Blankettsystem
Forskning, DebattringHydrotermisk tillväxt av termokromiska filmer av vo2

4.7 Rättelse/Tillägg Rättelse av felaktig journaltext görs i journalen av den som har dokumenterat fel eller av den som upptäcker felet. Uppgifter i journalen får inte utplånas eller göras oläsligt. Tillägg i journal får göras i nära anslutning till ursprungsdokumentationen och av samma person som skrivit ursprungsdokumentationen felaktiga uppgifter be den som fört journal att göra en rättelse. Om det sker en rättelse av felaktiga uppgifter ska det anges när den har skett och av vem som har gjort rättelsen. Både den felaktiga uppgiften och rättelsen ska kunna återfinnas i journale

av sina egna uppgifter, om att hen kan begära rättelse av felaktiga uppgifter samt sin rätt att spärra uppgifter i journal. Identitetskontroll Inför upprättande av patientjournal ska patientens identitet kontrolleras. Om patienten inte har en godkänd identitetshandling bör närstående eller annan person som känner patiente 14.2 Behov av reglering av befogenheten för myndigheter att rätta och ändra egna beslut..219 14.3 Rättelse eller ändring.....220 14.4 När och hur rättelse och ändring får göras..223 14.4.1 Korrigeringar innan ett beslut ha

Omfattas en affärshändelse av en valutasäkring får den räknas om till redovisningsvalutan enligt den kurs som följer av de värderingsregler som gäller för den säkrade kursen. Lagar och normer. 2 kap. 6 § och 4 kap. 6 § Bokföringslagen; Punkterna 2.4-2.7 BFNAR 2013:2 Bokföring; Rättelse Bokföringsposter får rättas Personalen på ungdomsmottagningen skriver vad du har sökt hjälp för och vilken vård du får, i en så kallad journal. Det är för att du ska få så bra hjälp som möjligt. Det är bara personal som behöver veta vad som står, som får läsa din journal 3. Om du är klar med din rättelse, klicka på Signera allt i verktygsfältet. OBS! När du skriver ut rättade journaler kommer även din tidigare felaktiga text att redovisas med överstruken text alternativt visa att du gjort en rättelse. Ifall du har skrivit journaler på fel brukare kontakta socsupport på anknytning 08-55557299. 1 2 Hemmets Journal är Sveriges vänligaste familjetidning som kommer ut varje vecka med massor av läsning, korsord, matrecept, hälsa, och mycket annat. Klicka här för vårt bästa erbjudande just nu

av patienten. Utlämnande av patientjournal En journalhandling inom hälso- och sjukvård ska på begäran av patienten så snart som möjligt tillhandahållas för läsning. Om det är av synnerlig vikt, med hänsyn till ändamålet med vård eller behandling, kan journal inte lämnas till vårdtagare. Bedömning och utlämnande av Rättelse av skrivfel och liknande i Skatteverkets beslut. Ändring av beslut. Saken i skatteförfarandet. Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden. Skatteförfarandelagen (SFL) Grundläggande bestämmelser. Särskilt kvalificerad beslutsfattare. På begäran av enskild

Poliser ska skjutsas till polisstationen i Rinkeby på

5.3 Rättelse Rättelse av felaktig journaltext görs i journalen av den person som har dokumenterat fel, eller den som upptäcker felet. Uppgifter i en journalhandling får inte utplånas, vid en rättelse av en felaktighet ska det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den och varför, ex. justering av felaktig anteckning Om regionarkivet. Regionarkivet är en del av kulturförvaltningen inom Region Stockholm. Vi bevarar och långtidslagrar den information som finns inom Region Stockholm (f d Stockholms läns landsting). Hos oss kan du bland annat ta del av patientjournaler, betyg och biologiska prover Rättelse Rättelse av felaktig journaltext görs i datajournalen av den person som har dokumenterat fel. Om detta inte är möjligt får kontakt tas med systemansvarig. Uppgifter i en journalhandling får inte utplånas, vid en rättelse av en felaktighet skall det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den 1177 Din journal. Ansökan om ändring i journal, notering i journal och journalförstöring. Det finns tre sätt för dig som enskild person att påverka innehållet i din patientjournal; Rättelse, notering i journal och genom ansökan om journalförstöring. Journalförstöring görs endast i undantagsfall. Läs mer hä Denna sajt drivs av Egmont Publishing Digital AB, som är en del av Egmont Publishing AB. Egmont Publishing publicerar ett hundratal tidningar och webbplatser, däribland Hemmets Journal, Hus & Hem, Icakuriren, Vagabond, Kalle Anka och Bamse

Detta görs genom att skriva en fritt formulerad ansökan och genom att bifoga kopia av beslutet, kravet på rättelsen av uppgift i journalhandlingen och det felaktiga dokumentet. Bilagor. Begäran om rättelse av felaktig uppgift pdf; 19.03.2019 Potilasarkisto 2 Skriv ut. Telefonväxeln: (06) 213 111 Rättelse och spärrning av recept. Den som föreskrivit receptet kan rätta patientens recept, t.ex. dess doseringsanvisningar. Rättelse kan göras i alla recept som är färdiga att expedieras. Uppgifterna om patienten eller läkaren kan emellertid inte rättas Patientuppgifter och -journaler. Rättelse av journalhandlingar. Patienten har rätt att kräva att felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad personuppgift i patientregistret rättas, tas bort eller kompletteras utan omotiverad fördröjning (personuppgiftslagen § 29)

Begäran om rättelse av journal-/registeruppgifter Oikaisupyynnön syy Med stöd av personuppgiftslagen 29 § kräver jag att ert patientregister korrigeras enligt följande Henkilötietolain 29 §:n nojalla vaadin, että potilasrekisterinne oikaistaan seuraavasti Följande uppgifter avlägsnas Ändring av journaltext. Hälso- och sjukvårdens patientdata och socialomsorgens klientuppgifter samlas i register som upprätthålls av Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Alla registrerade har rätt att granska uppgifter om henom i registret och v.b. att kräva en korrigering av texten ifall hen anser att den är inkorrekt

Skriv ut blanketten och skicka till oss. Märk kuvertet utifrån ditt ärende med Registerutdrag eller Rättelse. Arbetsförmedlingen ATT: Registerutdrag/Rättelse Box 80 826 22 Söderhamn. Om du vill veta vilka uppgifter om dig själv som finns hos oss ska du begära ett registerutdrag. Fyll i och skicka in blanketten Identitetskontroll - legitimering av patient, riktlinje. Utlämnande av journaler, riktlinje. Barnhälsovårdsjournaler - hantering och arkivering inom Region Kronoberg, riktlinje. Journalförstöring och rättelse av journal, riktlinje. Kostnader vid utlämnande av allmän handlingar/journale på Listor-HSL-journal-Anteckningar under period Tillägg till redan signerat sökord när man läser det på skärmen och har bockat. i . 35. Man börjar. med att. markera att. det är ett. Tillägg som. ska göras. Sedan skriver. man sitt tillägg. i listboxen och. klickar sedan. på OKknappen. och. signerar med. sitt lösenord, daterar.

Information om behandling av personuppgifter. De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt dataregister. Vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som registrerats om dig samt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter 8.3 En obligatorisk sammanhållen journal av mer begränsat slag.....86 8.4 Möjligheter till sammanhållen journalföring över vårdgivargränser 17.2 Personuppgiftslagens regler om rättelse.....209 17.3 Personuppgiftslagens regler om skadestånd.....211 17.4 Bevarande och gallring. Rättelse av rättelsen Egmont Publishing publicerar ett hundratal tidningar och webbplatser, däribland Hemmets Journal, Hus & Hem, Icakuriren, Vagabond, Kalle Anka och Bamse. Vi har även en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter. Rättelse av antagen detaljplan för del av Hagaplan och Eugeniavägen, Vasastaden 1:16 m.fl. i stadsdelen Vasastaden, Dp 2017-04313-54 Förslag till beslut 1. Stadsbyggnadsnämndens beslut den 29 augusti 2019, § 9, att godkänna detaljplanfördel av Hagaplan och Eugeniavägen Vasastaden 1:16 m.fl. i stadsdelen Vasastaden, Dp 2017 2 Skapa journal/arbetsanteckning..... 4 2.1 Skapa journal från kundens process Vid behov av rättelse av en signerad text, klicka på knappen Rättelse i verktygsmenyn Skriv rättelsen och signera när detta är klart. Lathund Journalanteckninga

Felaktig uppgift i journal - Hälso- och sjukvård - Lawlin

Läkarnas journal om mordhotet Av: Anders Johansson , Richard Aschberg , Johanna Melén Publicerad: 15 november 2007 kl. 14.42 Uppdaterad: 11 mars 2011 kl. 19.2 Utlämnande av uppgifter om avliden person Uppgifter om vården som en avliden person fått under sin livstid är i regel sekretessbelagda på samma sätt som när det gäller en levande person. Uppgifter om vården som en avliden person fått under sin livstid kan på basis av en motiverad skriftlig ansökan utlämnas till den som behöver uppgifterna, om de är nödvändiga för ett visst. 8.8 Journaler..... 59 Upprättande av journal igt, har Sökanden möjlighet att ansöka om rättelse av beslutet. Sådan ansö-kan om rättelse med begäran om vilken ändring som yrkas ska inom tr Varianter av denna sida. Regionen kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka informationen om rättelse har lämnats ut. Sid-funktioner och -information. Sidan granskades den 24 maj 2018. Läs mer om vad som gäller för din journal . 1177 Vårdguiden; Kontakta Region Örebro län. Box 1613. 701 16 Örebro

Brittisk journal för cancer 2020

Rättelser - Hemmets Journal

Integritet och behandling av personuppgifter i Tiohundra När du har kontakt med Tiohundra behöver vi ofta hantera uppgifter om dig. Vi har ett stort ansvar att se till att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt för att säkerställa en bra och säker verksamhet och samtidigt skydda din integritet Utlämnande av journaler och journalinformation. 2020-08-24 | Gäller för Region Kronoberg. Riktlinje gällande utlämnande av journaler. Omhändertagande av journal från privat vårdgivare. 2020-01-10

Nature Genetics 38, 1386-1396 (2006); publicerad online den 12 november 2006; korrigeras efter utskrift 27 februari 2008. I den version av denna artikel som ursprungligen publicerades placerades de horisontella streckade linjerna som representerar tröskelvärdet i panelerna i rad b i figurerna 2 och 4 felaktigt Begära rättelse av felaktiga personuppgifter Om uppgifter är felaktiga, inklusive i din patientjournal, ska du vända dig till vårdgivaren med en begäran om rättelse. Om du inte kommer överens med vårdgivaren om rättelse kan du begära notering i journalen, om att du som patient anser att det finns oriktiga eller missvisande uppgifter i din journal Inom hälso- och sjukvården finns särskild svensk lagstiftning som reglerar hur personuppgifter får behandlas. Det finns också särskilda regler om hur journaler och behandling av personuppgifter får ske. Personuppgifterna ska hanteras så att de underlättar vården av patienten samtidigt som uppgifterna ska skyddas mot obehörig insyn

Särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL

Patientjournallag (1985:562) Svensk författningssamling

 1. Sveriges patientlagar består av: . Patientlagen som reglerar sjukvårdens tillgänglighet, förutsättningar för samtycke och patientens rätt till information och autonomi; Patientdatalagen som reglerar sjukvårdens skyldighet att föra journal, utfärda generella intyg samt vissa bestämmelser för journalsekretess och patientens rätt att ta del av, kräva rättelse av eller i särskilda.
 2. Vad är egentligen tanniner i vin? Den frågan får vi ofta och den är inte helt lätt att besvara. Alla vet vi att tanninerna är den sträva, något bittr
 3. Kontrollera alltid dina egna journaler så det inte står något opassande i dem. Tandvårdsskadeförbundets medlemmar har erfarenhet av att läkare skriver felaktiga påståenden i journalerna. Det kan handla om att patienten anses psykiskt sjuk, labil, inte klarar sig själv, har förföljelsemani och mycket mer. Det kan också stå saker om ens partner och barn, som inte alltid är.

Avslut av patientjournal varje vårdgivare ansvarar för sin journal. eller rättelser i dokumentationen måste man ändå kunna läsa tidigare skrivelser. När en felaktig anteckning rättas ska det anges när rättelsen gjordes och vem som gjort den Legitimerad personal ansvarar för att all hantering av journaler sker säkert och att den del av journalen som förs över till individpärmen är aktuell. Vid rättelse av felaktigheter anges när rättelsen gjorts och vem som gjort den. Journalen signeras fortlöpande att fullmakten, oavsett när den undertecknats, medger öppning av spärr. Rättelse i journal/journalförstöring Om du upplever att journalen innehåller felaktigheter kan du begära att en rättelse införs i journalen av ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal eller verksamhetschefen för respektive enhet 12 Regler och styrning av rättelser/ändringar av data Version 1.1, 20140519 / Checklistor för dokumentation av kvalitetsregisterarbete 1(2) Denna checklista sammanfattar vad som bör ingå i en beskrivning av hur rättelser och ändringar utförs i ett kvalitetsregister

rättelser av får genomföras om ändringarna bevaras i systemets historik. Riktlinjer för hälso-och sjukvård . Papper ; Närarkiv . delning av uppgifter i journal . Digitalt . Procapita . 70 år . Avser skriftliga samtycken eller noteringar i journal i förekommande fall . Nej . Sida 9 av 12 1 av 1 . Journalrekvisition Elevhälsovårdsjournal . Härmed medges att journal från Elevhälsans medicinska insats (tidigare skolhälsovård) får rekvireras: de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsa

Din journal - 1177 Vårdguide

du ska göra en rättelse av en bokfö-ringspost som inte påverkat sidans summering, får rättelse göras ge- nom att den felaktiga posten stryks över och den rätta skrivs intill. Har kolumnen summerats ska rättelse ske genom ny bokföringspost. Namn och datum för rättelse ska alltid anges. Det är viktigt att följa bokföringslagen Rättelse av anteckningar i journalhandlingarna; Anteckningar om utlämnande av uppgifter; Förvaring av För förvaringen av journalhandlingar och annat material som gäller vården ansvarar den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller den självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården inom vars verksamhet handlingarna. Läkare åtalsanmäls efter att ha skrivit journal under tågresa / 09 okt 2020 ; När juristen eller journalisten ifrågasätter läkargärningen / 09 okt 2020 ; Robotundersökning på distans kan underlätta vid covid-19 / 09 okt 2020 ; Förslag om skärpta lokala åtgärder på remiss till smittskydden / 08 okt 2020 ; Grönt ljus för Krys vårdcentral trots kritik / 08 okt 202 För att kunna ge dig en god och säker vård behöver personal som vårdar dig få information om ditt hälso-tillstånd. Med så kallad sammanhållen journalföring kan den kommunala, privata och offentliga hälso- och sjuk-vården, dela med sig av journaluppgifter till varandra. För att göra detta möjligt krävs ditt samtycke 30 Det innehåller handskrivna rättelser och strykningar, företrädesvis gjorda av redaktören Paul Wiegler, som i de första utgåvorna också står som ansvarig för utgivningen. 31 En skriftjämförelse med en handskriven text i Paul-Wiegler-Archiv i Archiv der Künste, Berlin, bekräftar identiteten i de flesta fall, ytterligare rättelser är av en främmande hand

Förvaltningslag (2017:900) Svensk författningssamling 2017

Rättelse: Utredning av biosyntesen av metankatalysatorko-enzym F430. ämnen. Biosyntes; enzymer; Den ursprungliga artikeln publicerades den 22 februari 201 Rättelse: Leverans av terapeutiska medel av nanopartiklar gjorda av grapefrukt-härledda lipide

Rättelse av socialtjänstens dokumentation Digital

Rättelse: Utkastet genomer av mjukt skal sköldpadda och grön havssköldpadda ger insikt i utvecklingen och utvecklingen av den sköldpaddsspecifika kroppspla Datering av hustomtningar och båtkåsar — en rättelse I sin artikel Inventering i marginalområde: spår av primitiv kustbosättning i Fornvännen 1978, s. 121 ff. refererar Claes Varenius till min uppsats i Blekingeboken 1977, Fiskeläger vid Blekingekusten, där det av hustomtningar och båtkåsar bestående materialet presentera Rättelse. Dela Publicerat Socialstyrelsens kritik gällde uteblivet stöd till de anhöriga och att alltför lite av 39-åringens självmordsförsök fanns dokumenterade i hans journal RÄTTELSE KAJAKTEST. Av Redaktionen Denna sajt drivs av Egmont Publishing Digital AB, som är en del av Egmont Publishing AB. Egmont Publishing publicerar ett hundratal tidningar och webbplatser, däribland Hemmets Journal, Hus & Hem, Icakuriren, Vagabond, Kalle Anka och Bamse Fördjupad uppföljning av vårdgivare inom rehabilitering ons, sep 16, 2020 13:48 CET. Koncernkontoret i Västra Götalandsregionen har under 2019/2020 genomfört en fördjupad uppföljning av 24 vårdgivare inom rehabilitering. Granskningen är nu avslutad och kommer under september att redovisas för hälso- och sjukvårdsnämnderna

I senaste numret av Jaktjournalen, 1-2 2017, har det blivit ett fel i texten intill jakttabellen på sidan 94 Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig. Det är noga bestämt hur vården får registrera och använda personuppgifter. Vi har därför ett stort ansvar att se till så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt för att säkerställa en bra och säker verksamhet och samtidigt skydda din integritet Datering av hustomtningar och båtkåsar - en rättelse. Riksantikvarieämbetet Publications. Simple search Advanced search Statistics . English Svenska Norsk. Jump to content. Change search. Cite Export. BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV all metadata; CSV all. Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande ScIbase Holding AB (publ) : Bokslutskommuniké 2018. Riktlinjerna stödjer användandet av Nevisense vid utvärdering av lesioner med misstänkt melanom och innehåller även en rekommendation om En ny USA-studie publicerades online i the Journal of the American Academy of.

 • Nand grind.
 • Playsuit sverige.
 • Wandtattoo graffiti name.
 • Shawshank redemption book.
 • Mac stuck on login screen.
 • Måla plastisol plåt.
 • Visagistin ausbildung kosten.
 • Vithaj england.
 • Kokosflingor riven kokos.
 • Lucid dream movie.
 • Plexgear homeplug.
 • Tryckfrihetsbrott i sverige.
 • Rode videomic go.
 • Pris på breton valp.
 • Fc bayern spielplan 2018.
 • Airbnb email.
 • Tvöd eingruppierung.
 • Audi a5 2018 black.
 • Buddharama temple åsele.
 • Magnesium fertilitet.
 • Timegrip inloggning.
 • Lägger korten på bordet webbkryss.
 • Android 16 power.
 • Låsservice eskilstuna.
 • Visual studio create app.
 • Lustige sprüche sport fitness.
 • Baggen koppel.
 • Volcanic eruption index.
 • Tanzen zwickau.
 • Andre previn soon yi.
 • Will gardner actor.
 • Sockerdricka recept.
 • Teachers' or teacher's.
 • Kattpest.
 • Vad finns på cirkus.
 • Red heart snapchat.
 • Champagne.
 • Eliza dushku married.
 • Monster innehåll koffein.
 • Wie werde ich produkttester.
 • Gamla spelkonsoler.