Home

Loggutdrag journal

Ett loggutdrag innehåller uppgifter om vem som har varit inne i din journal och när. Aktiviteter i din journal bör ligga ungefär i tiden för dina vårdbesök med tillhörande remiss och svarstider. Det behöver inte vara behandlande läkarens namn som förekommer i loggutdrag utan det ka Om du spärrar din journal ansvarar du själv för att informera vårdpersonalen om det de behöver veta. Loggutdrag. Du har rätt att begära loggutdrag där du kan se vilka som har varit inne och tittat på din journal. För att få ut loggutdrag ska du vända dig till den vårdenhet du önskar få loggutdrag från Register- och loggutdrag. Du kan ta del av del av vilken åtkomst som gjorts till dina journaluppgifter. Loggutdrag kan beställas via 1177 Vårdguidens e-tjänster.Loggutdrag kan också beställas via Stockholms Sjukhems med hjälp av beställningsblankett I logglistan kan du se vilka som varit inne i din journal och vid vilka tidpunkter. Om logglistan inte finns publicerad på 1177.se kan du kontakta vårdgivaren och begära ut denna. Ibland finns det en särskild enhet eller instans i regionen som du ska kontakta om du vill ha ett loggutdrag

LOGGUTDRAG Ett alternativ till spärr av journal kan vara loggutdrag. Då kan du i efterhand se vilka som varit inne och tittat i din journal. VAD GÄLLER FÖR MINDERÅRIGA? Som vårdnadshavare har du inte rätt att spärra uppgifter om ditt barn. Barn som bedöms som tillräckligt mogna har själva rätt att begära spärr av sin journal. Det ä När du vill ta del av vem som läst din journal inom Region Kalmar län kan du begära ut en loggutdrag. Du kan antingen ringa 0480-44 86 00, vardagar klockan 9-15 eller skicka in blanketten Begäran om loggutdrag till Region Kalmar län, Regionarkivet i Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar

Jag har läst Information till patient om loggutdrag och begär att loggutdrag enligt ovanstående beskrivna omfattning skickas med rekommenderad post till min folkbokföringsadress. Underskrift Ort och datum . Blanketten fylls i, undertecknas och skickas till: Journal- och arkivservice . Regionarkivet . Porfyrvägen 20 . 224 78 Lun Postat 2019/10/04 2019/10/04 Kategorier Övrigt Taggar assistansregistret, försäkringskassan, KR Sthlm 4508-19, loggutdrag, personlig assistans, potentiell handling, rutinbetonad åtgärd, rutinbetonade åtgärder, rutinmässig åtgärd, rutinmässiga åtgärder, sammanställning av uppgifter, TF 2:6 2 st Lämna en kommentar till Hade rätt.

LÄS DIN JOURNAL Läs din journal via nätet. Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats Ett loggutdrag innehåller uppgifter om vem som har varit inne i en patients journal och vid vilken tidpunkt detta har skett. Beroende på vilket IT-stöd som finns kan loggutdraget vara mer eller mindre detaljerat. Har patienten frågor kring loggutdraget, exempelvis kring förkortningar eller yrkesroller kan patienten kontakta berörd vårdenhet

Din journal. Du har som regel rätt att ta del av din egen journal och få en journalkopia. Som patient har du även rätt att få dina journaluppgifter spärrade och att få ut ett loggutdrag på vilka som öppnat din journal Hänvisa patienten till Journal- och arkivservice vid utlämnande av handlingar för den offentligt drivna vården. Här kan de dessutom få hjälp med spärrhantering, loggutdrag, registerutdrag och utlämnande av allmän handling. Om patienten vid besök önskar journalkopior kan dessa lämnas ut av vårdenheten efter sedvanlig menprövning I takt med stigande ålder och mognad kan dock barn under 18 år få rätt att själva spärra sina journaler. Du har rätt att se vem som läst din journal. Som patient har du rätt att ta del av en lista över de som varit inne i din journal. Kontakta den enhet eller mottagning där du behandlades och be om ett så kallat loggutdrag Enklaste sättet för dig att beställa journalkopia, loggutdrag och begära eller häva spärr i din journal är genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Förutom detta kan du även själv läsa och skriva ut dina journaler, via 1177 vårdguidens e-tjänster, från januari 2016 och framåt. Detta gäller, som huvudregel, även för de barn du är vårdnadshavare för

Register- och loggutdrag - Stockholms Sjukhe

 1. Begära loggutdrag. När någon går in och läser din journal registreras det. Detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina patientuppgifter. Information om hur du får loggutdrag (1177.se) Begära registerutdra
 2. Loggutdrag. Om någon, som inte är direkt delaktig i din vård, eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta en straffbar handling. Du har rätt att ta del av vilken åtkomst som gjorts till dina journaluppgifter i journalsystemet. Du kan beställa loggutdrag via 1177 vårdguidens e.
 3. Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen. Patientdatalagen ska tillämpas av alla vårdgivare, både i offentlig och privat regi. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig som svensk lag. Ni som vårdgivare måste alltså tillämpa dataskyddsförordningen och kan endast tillämpa den kompletterande dataskyddslagen och.

IVO.s

 1. Sådana loggutdrag ska visa vilken elektronisk åtkomst som skett till patientens journal, såväl den åtkomst som den egna vårdgivarens personal har haft till journalen som den åtkomst som andra vårdgivare har haft. Utredning Patienterna har haft svårt att få de begärda loggutdragen och det har oft
 2. Endast en avgift tas ut om en beställning vid ett och samma tillfälle avser flera journaler hos en vårdgivare. Avgift för CD-skiva med röntgenbilder är 250 kronor (momsfri avgift). Vid utlämnande av journalkopior ska mervärdesskatt inte tas ut, enligt Skatteverkets ställningstagande, dnr 131 415747-13/111
 3. Spärr av journal. Du har möjlighet att spärra information i din patientjournal för att den inte ska kunna läsas av personal utanför den enhet som spärren avser. Om du vill spärra din journal, begära loggutdrag eller har frågor kring sammanhållen journalföring kan du kontakta Spärr- och Loggservice inom Västra Götalandsregionen
 4. Loggutdrag och begära/häva spärr. Ansökan om ändring i journal, notering i journal och journalförstöring. Det finns tre sätt för dig som enskild person att påverka innehållet i din patientjournal; Rättelse, notering i journal och genom ansökan om journalförstöring
 5. spärrhantering, loggutdrag • 70-80 000 ärenden/år • Oklar efterfrågeutveckling (e-journal) Nuläge: Region Skånes dokumenthanterin Rätt att få loggutdrag. När någon läser en elektronisk patientjournal registreras det i en logg. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen för att se vilka som har tittat på din journal
 6. Att gå in i en journal av ren nyfikenhet är alltså inte godtagbart. Det är däremot tillåtet att gå in i en journal inom ramen för sin direkta tjänsteutövning som vårdpersonal. En patient har enligt 8:5 patientdatalagen rätt att få loggutdrag av den elektroniska åtkomst av uppgifter som förekommit (se här)
 7. Loggutdrag. Enligt Datainspektionen är begäran om loggutdrag från journal gratis för patient. Registerutdrag. Enligt Datainspektionen § 26 är registerutdrag gratis en gång per år. Översättning av journaler till främmande språ

Men ibland kan personal på andra mottagningar behöva läsa din journal från ungdomsmottagningen, till exempel om du ska få vård på en vårdcentral eller behöver medicin. Fråga på ungdomsmottagningen om du vill veta vilka som kan läsa din journal. Du kan be om ett så kallat loggutdrag om du vill Om du misstänker otillåten läsning av din journal kan du begära ut en förteckning som visar vilken vårdenhet som öppnat journalen, vid vilken tidpunkt och vilken befattning personen som öppnat journalen har. Begäran av loggutdrag sker via Journalservice på 1177 e-tjänster Vem har läst din journal?Bara personal som är delaktig i din vård, samt administrativ personal som arbetar med din journal (till exempel läkarsekreterare och patientsäkerhetsansvariga) har rätt att öppna din journal.Att som obehörig öppna en journal är en straffbar handling.Om du misstänker otillåten läsning av din journal kan du begära ut en förteckning som visar vilke därför starkt att loggutdrag skall innehålla namnuppgifter. 3 Syfte Loggningskontroll ska dels säkerställa vårdgivarens trovärdighet gentemot patienter och dels ge anställda en trygghet innebärande att man genom loggen kan styrka att åtkomsten varit befogad. Granskning ska göras i sådan omfattnin

Du kan också beställa ett loggutdrag hos Region Östergötlands kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor. Läs mer här>>> Mer information om patientjournalen, rätt att läsa sin journal, sammanhållen journalföring, sekretess, spärrning av uppgifter och samtycke finns på 1177.se Datainspektionen har sagt att det kan vara ok att som loggutdrag lämna ut endast att en läkare från en viss vårdenhet har sett en journalanteckning, däremot inte namnet på läkaren. Men om patienten ändå vill veta namnet måste man lämna ut det. Undantaget är personal som är sekretessmarkerade, där lämnar man inte ut namnet

loggutdrag - Allmän handlin

Ett loggutdrag innehåller uppgifter om vem som har varit inne i din journal och när. Aktiviteter i din journal bör ligga ungefär i tiden för dina vårdbesök med tillhörande remiss och svarstider. Det behöver inte vara sjuksköterskans namn som förekommer i loggutdrag utan det ka www.skane.s Begäran om loggutdrag . Jag önskar ta del av vem som har läst i min patientjournal inom socialförvaltningen. Det gör jag genom att härmed begära ut en logglista

En patient har enligt 8:5 patientdatalagen rätt att få loggutdrag av den elektroniska åtkomst av uppgifter som förekommit (se här). Den som, utan särskilt tillstånd, och som inte ingår i den krets som behöver göra det för vårdarbetet, bereder sig tillgång till en journal gör sig objektivt sett skyldig till dataintrång vilket kan ge upp till två års fängelse, se 4:9 c brottsbalken ( här ) När vårdpersonal läser en patients journal registreras det i en logg och kan kontrolleras i efterhand. Patienten har rätt att ta del av vilka som har läst patientens egna journaluppgifter. Läs mer under rubriken Loggkontroll och begäran om loggutdrag, som ligger under Rutiner för journalhantering. Nationell Patientöversikt (NPÖ

Läs din journal via nätet - 1177 Vårdguide

Sedan kan man v=C3=A4lja vad man l=C3=A4mnar ut i sitt loggutdrag= till patienten. Datainspektionen har sagt att det kan vara ok att som logg= utdrag l=C3=A4mna ut endast att en l=C3=A4kare fr=C3=A5n en viss v=C3=A5rde= nhet har sett en journalanteckning, d=C3=A4remot inte namnet p=C3=A5 l=C3= =A4karen I loggutdraget kan du se när och från vilken enhet personer har öppnat din journal. Loggutdraget är anpassat så att du lätt kan se vilken vårdenhet som har tagit del av journalen och när det skedde

Journalhantering - Region Skån

 1. 2. Vid varje granskningstillfälle ska ett antal journaler (10 %) slumpmässigt väljas ut och granskas. 2. Vid patientens/brukarens begäran om loggutdrag . En patient/brukare kan begära ett loggutdrag över vilka som haft tillgång till dennes journal. I samband med att loggutdraget skickas till patienten/brukare
 2. Journalenheten lämnar även ut loggutdrag. Läs mer om patientjournalen på 1177 Vårdguiden. Kontaktinformation Journalenheten. via e-tjänsterna på 1177.se, sök journalenheten; e-post: telefon: 0470-588522 (telefontid onsdagar 9-11
 3. Läs mer om att spärra din journal. Loggutdrag. Patienten har rätt att ta del av vilken åtkomst som gjorts till journaluppgifterna. Loggutdrag kan beställas hos 1177 Vårdguidens e-tjänster Loggutdrag kan också beställas via Stockholms Sjukhems med hjälp av beställningsblankett. Ladda mer beställningsblankett för register- och loggutdrag
 4. Alla har rätt att begära ut en logg från landstinget - för att se vilka som läst deras journal. Men få känner till möjligheten
 5. Behörighetsansökan Loggutdrag RÖ system-utförare Loggar BLANKETT Begäran om loggutdrag för stickprovskontroll - riktad kontrol

Din journal - Danderyds sjukhu

I samband med en ny patientdatalag 2008 öppnades möjligheten att begära loggutdrag där patienten kan se vem och när som någon tar del av journalen. 300 spärrade journaler. Den nya lagen gjorde det även möjligt att spärra sin journal, helt eller delvis, så att känsliga uppgifter inte kan läsas av andra vårdgivare Loggutdrag Om någon som inte är direkt delaktig i din vård, eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta en straffbar handling. Du har rätt att ta del av vilken åtkomst som gjorts till dina journaluppgifter i journalsystemet. Du kan beställa loggutdrag via 1177 Vårdguidens e-tjänster Du som önskar kan också begära ett loggutdrag från din journal, använd då den blankett som du hittar under Relaterad information på denna sida eller kontakta kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska. På 1177.se kan du läsa mer om regler och rättigheter om sammanhållen journalföring Beställning av journalkopia. Du kan beställa kopia av din journal genom 1177 Vårdguidens e-tjänster eller via brev. Du kan beställa kopior av din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster där e-legitimation krävs. Du kan även göra en skriftlig beställning per post till oss på Stockholms Sjukhem med hjälp av en beställningsblankett som ska innehålla personnummer, namn. Begäran om loggutdrag TakeCare, huvudsystem i Norrtälje, TioHundra AB, för journaldokumentation Sjukvården har en skyldighet att föra journal vid vård av patienter. Syftet med att föra en journal är att bidra till en god och säker vård

Beställ journal - Region Skån

Susanne Antonsson, chef på patientnämndens kansli, säger att en läkare kan passera en spärr i akuta fall, men då måste läkaren skriva ett loggutdrag. Patienten kan välja att spärra journaler inom landstinget, så kallad inre spärr, eller i hela landet, kallat yttre spärr. Inre spärr är vanligast En spärrad journal ska inte synas för andra vårdgivare heller. Journalsystemet har inget med GDPR att göra, läkaren som behandlar dig har rätt att titta i dina journaler, den rättigheten försvinner så fort du inte är patient längre, Begär hem loggutdrag så fattar ni vad jag menar

Din journal - sll.s

Om någon, som inte är direkt delaktig i din vård, eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta en straffbar handling. Du har rätt att ta del av vilken åtkomst som gjorts till dina journaluppgifter i journalsystemet. Du kan beställa loggutdrag via 1177 vårdguidens e-tjänster Om någon, som inte är direkt delaktig i din vård, eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta är straffbar handling. Du har rätt att ta del av vilken åtkomst som gjorts till dina journaluppgifter i journalsystemet. Du kan beställa loggutdrag via 1177 vårdguidens e-tjänster

Begär patientjournal - Karolinska Universitetssjukhuse

Ibland finns det en särskild enhet eller instans i regionen som du ska kontakta om du vill ha ett loggutdrag. I loggutdraget ska det framgå när och från vilken enhet någon har läst i din journal. I vissa loggutdrag framgår också vem som varit inne i journalen men det är inget krav Vill patienten spärra uppgifter i sin journal ska patienten kontakta landstingets patientkontor. För mer info se: Spärrar i Cosmic och komplementjournalen har rätt att ta betalt för de kopior som patienten begär ut. Enligt landstingets taxa (LiÖ 2009-675) kostar ett loggutdrag 60 kr exkl porto om det överstiger 9 sidor. Journalservice, Karolinska Universitetssjukhuset Du som patient har möjlighet att elektroniskt beställa journalkopior, beställa loggutdrag, spärra alt häva spärr av din journal. Våra telefontider är måndag-torsdag kl 09:00-11:00, . Våra besökstider är måndag-torsdag kl 08:00-16:00, lunchstängt kl 12:00-13:00, fredag 8:00-12:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region 0/5 (0 Reviews Du som patient har möjlighet att elektroniskt beställa journalkopior, beställa loggutdrag, spärra alt häva spärr av din journal. Våra telefontider är måndag-torsdag kl 09:00-11:00, . Våra besökstider är måndag-torsdag kl 08:00-16:00, lunchstängt kl 12:00-13:00, fredag 8:00-12:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region 0/5 (0 Reviews

Din patientjournal - Region Skån

Under 2016 ska samtliga Stockholms läns landstings patienter få tillgång till sina journaler på nätet. Målet är ett gemensamt system för hela Sverige Att ta fram loggutdrag från journalsystemet visar bara vem som med sitt lösenord öppnat journalsystemet på dataskärmen. läst och skrivit ut dessa journaler utan att lämna några digitala spår efter sig. Som alla vi som arbetar i vården vet så krävs det nämligen inget lösenord för att öppna journaler i ett redan inloggat. Vid varje granskningstillfälle ska ett antal journaler (10 %) slumpmässigt väljas ut och granskas. 1.3.2 VID PATIENTENS/BRUKARENS BEGÄRAN OM LOGGUTDRAG En patient/brukare kan begära ett loggutdrag över vilka som haft tillgång till dennes journal. I samband med att loggutdraget skickas till patienten/brukaren sk Observera. Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i patientdatalagen (2008:355), PDL, i syfte att ge en allmän överblick

Händelsen, där ett 30-tal journaler läckt, har polisanmälts av Sven Klaesson, chefläkare på Södertälje sjukhus. - Jag tycker det är förskräckligt och har inte hört att något liknande hänt tidigare, säger han till Dagens Medicin. Händelsen upptäcktes enligt Sven Klaesson då Länstidningen i Södertälje för cirka en månad sedan begärde att få en intervju med honom och. Notera att ett registerutdrag enligt denna sidan ej avser loggutdrag för åtkomst till journal. För åtkomstloggar avseende journal vänligen kontakta kontaktcentrum på 010-241 00 00 Registerutdrag skickas alltid med rekommenderad post Journalenheten hanterar beställningar från myndigheter, försäkringsbolag och invånare, som önskar journalkopior, loggutdrag, och övrig journalinformation Enklaste sättet för dig att beställa journalkopia, loggutdrag och begära eller häva spärr i din journal är genom 1177 vårdguidens E-tjänster. Förutom detta kan du även själv läsa och skriva ut dina journaler, via 1177 vårdguidens E-tjänster, från januari 2016 och framåt. Detta gäller, som huvudregel, även för de barn du är vårdnadshavare för Manipulering av loggutdrag för dataanvändning. Om någon manipulerar elektroniska loggar olovligen eller läser journaler utan att ha rätt till detta, kan det röra sig om dataintrång enligt 4 kap. 9 c § brottsbalken. Sådana brott anmäls till polisen

Journal- och personuppgiftsinformation - Capio Movemen

 1. LKPG2000, v1.0, 2014-03-11. Dnr ON x. 2014-04-17. 2 (1) Begäran om loggutdrag. 1 (1) Omsorg och äldreförvaltninge
 2. Varningen om att en journal är spärrad är för liten, anser kvinnan som lämnat in ett klagomål till Datainspektionen. Arkivbild: Mostphotos. Datainspektionen har inlett en granskning av Region Skånes rutiner kring utlämnande av loggutdrag sedan en kvinna som betalat för att få uppgifterna lämnat in ett klagomål
 3. Dnr ON x. 2014-04-17. 2 (1) Begäran om loggutdrag. 1 (1) Omsorg och äldreförvaltningen. Enheten för IT och eHälsa. 2014-11-28. Reviderad. 2017-02-2
 4. Vårdgivarguiden är en samlingsplats för Region Stockholms information och tjänster till vårdgivare - snabbt, enkelt och samlat på ett ställe
 5. Användarstöd. Behörighetsblanketter, begäran om loggutdrag samt andra dokument skickas till: levereravardomsorg@linkoping.se. Alternativt faxas blanketterna till: 013-26 31 4
 6. egen journal på Mina vårdkontakter? Kommer detta isf automatiskt komma till
 7. Sammanhållen journalföring. Patientdatalagen innehåller även regler om sammanhållen journalföring som gör det möjligt för vårdgivare att tillgängliggöra sina journaluppgifter för varandra genom direktåtkomst

Nationell patientöversikt gör det möjligt för vårdgivare att dela journalinformation från hälso- och sjukvården med varandra. Vårdpersonal kan ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare, om patienten har gett sitt samtycke till det. Tjänsten erbjuds till offentligt finansierade vårdgivare Loggutdrag - loggrapporter Innehåll: Fråga: vad måste man lämna ut till en patient som begär loggutdrag? Fråga: kan vi på vårt landsting X se om personal på landsting Y har tittat på vår journal via NPÖ? T ex om en patient efterfrågar sådan information Vi utvecklar hela Västerbotten för en god hälsa och en bra livsmiljö. Tillsammans bygger vi världens bästa hälsa som har rätt att ta del av din journal. Varje gång personal tar del av uppgifter om dig i de elektroniska journalerna sker en registrering. Region Örebro län kan därför följa vilka som har tagit del av uppgifter om dig genom s.k. loggutdrag. Du kan begära loggutdrag på 1177 Vårdguidens e-tjänster (personuppgiftsombudet finns unde Loggutdrag. Om någon, som inte är direkt delaktig i din vård, eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta en straffbar handling. Du har rätt att ta del av vilken åtkomst som gjorts till dina journaluppgifter i journalsystemet

Sammanhållen journal - direktiv (pdf) Patientbegärd spärr - rutin (pdf) - Beställ broschyr på beställningswebben. Patientinformation NPÖ . Patientinformation om spärr av journal (pdf) Uppdaterad 2020-03-03. Region Gävleborg. Regionkontoret 801 88 Gävle, rg@regiongavleborg.se växel 026-15 40 00. Följ oss i sociala medier loggutdrag över vilka som haft tillgång till dennes journal. Enhetschef kontaktar systemförvaltningen för vård- och omsorg och begär ut loggkontrollista för den tidsperiod som angivits av den enskilde. Loggkontroll genomförs då på samma sätt som vid systematisk stickprovskontrol Under 2013 har allt fler patienter i Östergötland anmält att anställda inom landstinget smygläst deras journal Jag begär härmed ett utdrag av logguppgifter om min journal. Namn: Personnummer: Jag önskar loggutdrag för följande period: Från: Till: Loggutdragen skickas alltid till folkbokföringsadressen, alternativt lämnas ut direkt till patient (legitimering krävs)

Loggutdrag. Beställning av loggutdrag görs via blanketten Patientbegäran av logg. Loggbegäran ska vara skriftlig och vara undertecknad av patienten. Journal. Läs om vad som gäller för att begära ut din eller anhörigs patientjournal. Övriga allmänna handlingar Det innebär att vårdgivare, på elektronisk väg, kan dela uppgifterna i en journal med andra vårdgivare. Stockholms Sjukhem dokumenterar i en sammanhållen journal. Det innebär att vi och andra vårdgivare kan se relevant information om våra patienters medicinska situation och få en mer samlad bild av vårdbehov, allt för att kunna ge bästa möjliga vård Vid patient/kunds begäran om loggutdrag. En patient/kund kan begära ett loggutdrag över vilka som haft tillgång till dennes journal. I samband med att loggutdraget överlämnas/skickas i rekommenderat brev till patienten/kunden ska åtkomstkontrollen göras för den tidsperiod som angivits av patienten/kunden Spärr av journal/häva redan spärrad journal; Loggutdrag; När det är akut - ring 112. Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. För vårdgivare och andra samarbetsparte Begäran om loggutdrag Begäran om loggutdrag Jag önskar ta del av vem som har läst i de journaler inom socialförvaltningen. Det gör jag genom att härmed begära ut en logglista. Namn: Personnummer: Jag vill se logglistan för nedanstående period: från till Logglistan skickas till Din Journal - Danderyds Sjukhus. Som patient har du även rätt att få dina journaluppgifter spärrade och att få ut ett loggutdrag på vilka som öppnat din journal. Vårdgivare i Region Stockholm använder sig i allt större omfattning av samma digitala journalsystem - så kallad sammanhållen journalföring

 • Fakturasupport liu.
 • Hög kladdig kladdkaka.
 • Louise anorexi blogg.
 • Waeco kamera.
 • Traktorpulling 2018.
 • Gelsenkirchen heute verkaufsoffener sonntag.
 • Lintek utbildningsansvarig.
 • The sandman huvudkaraktärer.
 • Tillaga hummer.
 • Fifa world cup 2014 in brazil.
 • Smallville lois lane.
 • Posten åland lediga jobb.
 • Gökfärgad maran ägg.
 • Detaljerad karta toscana.
 • Hristo stoitjkov.
 • Garderob jysk.
 • Debbie reynolds death.
 • Vad är gamification.
 • Lösa in amerikansk check i sverige.
 • Nätcasino free spins.
 • Trieste.
 • St ives cornwall.
 • Schizoid personlighetsstörning flashback.
 • Tro law.
 • Uthyres rydebäck.
 • Trådlös laddare media markt.
 • Flytta till schweiz.
 • Kolonialismen i afrika.
 • Vad är ip adress.
 • Photoshop ändra färg på objekt.
 • Mögel i kruka.
 • Lyger team webbyrå.
 • Elon group.
 • Vad är ip adress.
 • Mister auto omdöme.
 • Trexrunner.
 • Cysta sädesledare.
 • Microsoft outlook 2010.
 • Ulnarisnerven massage.
 • Quantico cia.
 • Dietistprogrammet göteborg kursplan.