Home

Rj gebeurtenissen na balansdatum

160 Gebeurtenissen na balansdatum. 160.1 Inleiding. 160.2 Verwerking. 160.3 (vervallen) 160.4 Toelichting, overige gegevens en bestuursverslag. 160 Bijlage 1 Verwerken gebeurtenissen na balansdatum. 160 Bijlage 2 Voorbeeld balans vóór winstbestemmin Gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening Perioden bij gebeurtenissen na balansdatum. Aangezien de jaarrekening in de meeste gevallen niet direct op 1 januari... Soorten gebeurtenissen na balansdatum. Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de situatie op balansdatum. Voorbeeld.

160 Gebeurtenissen na balansdatum - Afdeling 1 Algemene

Gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekenin

vermelden de gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de rechtspersoon. Het gaat daarbij om gebeurtenis-sen die niet in de balans of winst-en-verliesrekening zijn verwerkt. In de openbaar te maken jaarrekening hoeft deze informatie niet te worden opgenomen 2. Financiële overzichten kunnen beïnvloed worden door bepaalde gebeurtenissen die zich voordoen na de datum van de verslagperiode International Accounting Standard(IAS) 10, Gebeurtenissen na balansdatum, gaat bijvoorbeeld over de wijze waarop in financiële overzichten zowel gunstige als ongunstige gebeurtenissen worden behandeld die zich voordoen tussen de datum van de financiële. Regelgeving. Allereerst de regelgeving. RJk A4 en RJ 160 maken onderscheid tussen twee soorten gebeurtenissen na balansdatum. De ene soort zijn gebeurtenissen die nadere informatie geven over de situatie per balansdatum, de andere soort juist niet

Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum. Van belang is of deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden voor of na de datum van opmaken van de jaarrekening en voor of na het vaststellen van de jaarrekening De RJ geeft aan dat gebeurtenissen die blijken na balansdatum en die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum, niet in de jaarrekening dienen te worden verwerkt, tenzij deze een grote betekenis voor de rechtspersoon hebben, bijvoorbeeld omdat de continuïteitsveronderstelling vervalt

Gebeurtenissen na balansdatum In december 2019 hoorden wij over de eerste patiënten met Covid-19, vooral in China. Dit heeft zich tot nu toe, maart 2020, ontwikkeld als een gebeurtenis die veel ondernemingen gaat raken. De gevolgen van Covid-19 dienen veelal te worden behandeld als gebeurtenissen na balansdatum die informatie verschaffen ove RJ 252.201 . Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1 , eerste volzin BW dient uitsluitend te worden opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: • a. de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk); • b. het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van. Gebeurtenissen na balansdatum kunnen zowel gunstige als ongunstige effecten hebben. Wanneer moet de jaarrekening worden aangepast als gevolg van gebeurtenissen na balansdatum en welke toelichting dient in de jaarrekening opgenomen te worden over de gebeurtenissen na balansdatum? Hoe zat het ook alweer? Dit blog geeft antwoord op deze vragen. Wat voor soorten gebeurtenissen na In RJ 160 'Gebeurtenissen na balansdatum' zijn bepalingen opgenomen voor de verwerking van gebeurtenissen na balansdatum die wel of geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum. Voor pensioenfondsen geldt, net als voor de meeste ondernemingen, dat de impact van Covid-19 op de jaarrekening 2019 een gebeurteni Een accountant moet de volgende gebeurtenissen na balansdatum beoordelen en aangeven op welke wijze deze gebeurtenissen in het jaarrapport moeten worden verwerkt op basis van BW Titel 9 en/of de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Pas BW Titel 9 (denk ook aan art. 2:387 lid 3) en RJ 160 toe

Als die gebeurtenissen na balansdatum informatie geven over de waardering van activa- of passivabestanddelen zoals ze na de afsluitingsdatum bestaan, dan moet u daarvan enkel melding maken in de toelichting en dat enkel wanneer de impact materieel is. U moet die gebeurtenissen dan ook vermelden in het jaarverslag Opgave van gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiele gevolgen voor de rechtspersoon onder vermelding van de gevolgen. Publicatie van de jaarrekening Nadat de jaarrekening is opgemaakt dient deze te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders of de ledenvergadering Verwerking gebeurtenissen na balansdatum. TS1 <> TS2 - Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum en zich voordoen tussen einde boekjaar en datum opmaken jaarrekening dienen verwerkt te worden in de jaarrekening (wet, IASB en RJ) Gebeurtenissen na balansdatum (RJ 160). • Dit betreffen gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de situatie per balansdatum. Bijvoorbeeld: de huidige situatie rondom het coronavirus is buitengewoon. Nederland heeft momenteel ingrijpende maatregelen genomen om de ziekte te beheersen zoals beschreven in de inleiding Deze gebeurtenissen geven geen aanleiding tot een aanpassing van de balans of de resultatenrekening van het afgesloten boekjaar, maar indien ze van materieel belang zijn, tot een vermelding van hun aard en financiële gevolgen in de toelichting van het volledig model onder Aard en financiële gevolgen van materiële gebeurtenissen die zich na balansdatum hebben voorgedaan en die niet in de.

Gebeurtenissen na balansdatum - A4 Gebeurtenissen na

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum dan wel Ondertekening van de jaarrekening . Een rechtspersoon mag echter volgens RJ 271 een toegezegde pensioenregeling in de jaarrekening verwerken als een 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 toelichting gebeurtenissen na balansdatum (RJ 160.404 en volgende). Hierbij is verder het volgende van belang : Deze tekst voor classificering van de coronapandemie als non-adjusting event is van toepassing in de veronderstelling van continuïteit en is ook van toepassing bij gerede twijfel over continuïteit Opnemen in de toelichting onder het kopje 'gebeurtenissen na balansdatum' Ja, het is van materieel belang. Dit staat expliciet in de opgave, maar als het er niet gestaan had dan had je dit zelf kunnen inschatten. €1.200.000 is namelijk voor veel ondernemingen veel geld, dus ik schat in: het is van materieel belang

Gebeurtenissen na balansdatum. De NBA en RJ zien de gevolgen van het coronavirus als gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie verschaffen over de feitelijke situatie per balansdatum, maar over omstandigheden die ontstaan zijn na de datum van de jaarrekening. Uiteraard kan dat anders zijn voor boekjaren die eindigen na 31. U kunt in de sectie 'Algemene toelichting' een alinea 'Gebeurtenissen na balansdatum' opnemen, maar u mag dat ook gewoon doen aan het eind van de jaarrekening. Na de specifieke toelichting op de balans en de specifieke toelichting op de resultatenrekening volgt dan eventueel een sectie 'Overige toelichtingen' o.i.d Aanleiding De gebeurtenissen na balansdatum roepen zowel bij de opstellers van de jaarrekening als bij het management vaak onduidelijkheden op. Worden gebeurtenissen na balansdatum verwerkt in de jaarrekening? Wanneer wel, wanneer niet? En als ik het wel moet verwerken, op welke manier dan? Richtlijnen Na 10 jaar heeft de Commissie BBV de notitie 'gebeurtenissen na balansdatum' geactualiseerd.

Gebeurtenissen na balansdatum omvatten alle gebeurtenissen die plaatsvinden in de periode tot de datum waarop de jaarrekening is goedgekeurd voor publicatie, zelfs indien deze gebeurtenissen plaatsvinden na de publicatie van een winstaankondiging of andere geselecteerde financiële informatie Drie categorieën. De CBN (advies 2018/08 van 09.05.2018) verdeelt de gebeurtenissen na de afsluitingsdatum van het boekjaar in drie categorieën. De eerste twee categorieën omvatten gebeurtenissen die plaatsvinden na de balansdatum, maar vóór de vaststelling van de jaarrekening door het bestuursorgaan (raad van bestuur, bestuurder(s), zaakvoerder(s))

Corona RJ-uiting 'corona en jaarverslag 2019

 1. Gezien het bovenstaande, verwachten wij dat pensioenfondsen zowel in het bestuursverslag als onder de Gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening aandacht besteden aan de gevolgen van COVID-19. Op 23 april 2020 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ-uiting 2020-6 gepubliceerd met voorbeeldteksten, die bedrijven als handvatten kunnen gebruiken voor de relevante toelichtingen
 2. g. Dat zijn feitelijk en ook in de RJ en RJk twee verschillende onderwerpen. Ze raken elkaar op het moment dat de gebeurtenissen na balansdatum ook wat zeggen over de continuïteit van de onderne
 3. • verplichting om gebeurtenissen na balansdatum voortaan in de jaarrekening zelf toe te lichten (in plaats van onder de overige gegevens); • nieuwe toelichtingsvereisten: - toelichten van (1) de aard en omvang van baten en lasten die aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend en van (2) het bedrag en de aard van de poste

Impact coronavirus op jaarverslaggeving over boekjaar 201

 1. De RJ verwijst hiervoor naar artikel 2:362 lid 6 BW en alinea's 202 en 206 van Richtlijn 160 'Gebeurtenissen na balansdatum'. Andere ontwikkelingen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in de periode tussen het opmaken en het vaststellen van de jaarstukken, waarbij er geen sprake is van het vervallen van de continuïteitsveronderstelling, leiden niet tot de noodzaak om de.
 2. Gebeurtenissen na balansdatum (380a) P De gebeurtenissen na balansdatum worden niet meer in de overige gegevens vermeld, maar worden voortaan in de toelichting opgenomen. Gegevens vernnootschap (380b) P Naast de naam, de rechtsvorm en de zetel moet ook het KvK-nummer worden opgenomen in de toelichting. DA: 67 PA: 1 MOZ Rank: 4
 3. Dan heeft de rechtspersoon twee mogelijkheden (RJ 252.416): een voorziening in de balans opnemen, voortvloeiend uit de wet (art. 2:384 lid 2 BW); of; indien geen voorziening wordt opgenomen, informatie verstrekken over gebeurtenissen na balansdatum (RJ 160.202)

560 Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiod

 1. istratieconsulent geeft een samenstellingsverklaring af zonder zich te verdiepen in de basale vraag of er al dan niet sprake was van een gebeurtenis na balansdatum. Zijn opvolger had dit niet klakkeloos mogen overnemen, maar een eigen afweging moeten maken
 2. RJ 160.206 Gebeurtenissen die blijken na balansdatum en die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum dienen niet in de jaarrekening te worden verwerkt, tenzij deze een grote betekenis voor de rechtspersoon hebben omdat de continuïteitsveronderstelling vervalt en de jaarrekening wordt opgesteld uitgaande va
 3. ale waarde. Voo
 4. voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017. 640.1 Algemene uiteenzetting Inleiding en toepassingsgebied 101 Dit hoofdstuk is van toepassing op de organisatie-zonder-winststreven (hierna organisatie). De organisatie heeft niet als primaire doelstelling het behalen van winst, maar i
 5. g gaat, ieder jaar dient toch weer de balans te worden opgemaakt. Dit keer aandacht voor een jaarrekeningpost, die niet altijd direct terug te vinden is op de balans: gebeurtenissen na balansdatum. H et nieuwe jaar is al weer ruim twee maanden aan de gang. Heel veel is reeds in gang gezet
 6. gebeurtenissen na balansdatum die blij-ken na het opmaken van de jaarrekening en vóór de datum van de algemene verga-dering. Voor Combinatie 3 en 4 bepalen Weeffout in verslaggevingsstelsel leidt tot onjuiste aanpak bij gebeurtenissen na balansdatum Er is een opmerkelijk verschil in de behandeling van gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenis na balansdatum Voor de jaarrekening 2019 die sluit per 31 december 2019 zijn de financiële gevolgen van de uitbraak van Covid-19 een gebeurtenis na balansdatum. Voor ondernemingen met een boekjaar dat niet gelijk opgaat met een kalenderjaar geldt uiteraard dat de impact van Covid-19 hoe dan ook zal moeten worden meegenomen in de opstelling van de jaarrekening en het bestuursverslag Bijvoorbeeld de gebeurtenissen na balansdatum en de bepalingen met betrekking tot de resultaatbestemming. Goodwill mag niet meer in één keer ten laste worden gebracht van het eigen vermogen of het resultaat. Het moet worden geactiveerd op de balans en in meerdere jaren worden afgeschreven

Wat een gebeurtenissen na balansdatum! Krito

Wanneer een dividenduitkering wordt vastgesteld na balansdatum, bestaan er drie mogelijkheden om het voorgestelde dividend te verwerken: Niet afzonderlijk in de balans verwerken; in dit geval wordt het resultaat boekjaar na belasting als afzonderlijke post in het eigen vermogen opgenomen (balans wordt opgemaakt voor winstbestemming); het voorgestelde bedrag aan dividenduitkering wordt vermeld. 1 IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art. 33, eerste lid K.B. W.Venn.: Er moet rekening worden gehouden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen, ontstaan tijdens het boekjaar waarop de jaarrekening. hoofdstuk 10 gebeurtenissen na balansdatum 10.2 onderscheid naar perioden en aard structuurvennootschappen balansdatum tot datum opmaken van de jaarrekenin Deze e-learning gebeurtenissen na balansdatum richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode bij de controle van financiële overzichten. Van partner tot assistent-accountant. COS 56 Gebeurtenissen na balansdatum; Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen

Gebeurtenissen na balansdatum in de samenstelpraktijk

Deze gebeurtenissen geven géén aanleiding tot een aanpassing van de balans of de resultatenrekening van het afgesloten boekjaar, maar indien ze van materieel belang zijn, wel tot een vermelding van hun aard en financiële gevolgen in de toelichting van het volledig model onder Aard en financiële gevolgen van materiële gebeurtenissen die zich na balansdatum hebben voorgedaan en die niet. Gebeurtenissen na balansdatum; COVID-19 (Corona) De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen Gebeurtenissen na balansdatum. Jaarrekening CSR rapport. Galapagos NV • Jaarverslag 2018. Op 20 maart 2019 werden 149.370 warrants uitgeoefend (aan een gemiddelde uitoefenprijs van €23,30 per warrant), waarvan 15.000 warrants werden uitgeoefend door onze CEO,. Gebeurtenissen na balansdatum; Coronavirus Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen Gebeurtenissen na balansdatum In het voorjaar van 2020 zijn wij geconfronteerd met de gevolgen van de wereldwijde coronapandemie (COVID-19). De gevolgen voor de gemeente zijn ingrijpend

De mogelijke impact van het coronavirus op uw jaarrekening

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum die niet opgenomen werden in de tussentijdse jaarrekening: In juli 2015, kondigde Galapagos aan dat patiënten na 24 weken behandeling in de DARWIN 1 studie met de selectieve JAK1 remmer filgotinib verdere verbetering vertonen van de klachten en symptomen van reuma, zoals blijkt uit verbeterde ACR scores, DAS28(CRP) en andere scores Gebeurtenissen na balansdatum; Inleiding De gevolgen van de corona crisis zijn ook in de gemeente Arnhem buitengewoon ingrijpend. De maatschappelijke impact is zeer groot. In dit onderdeel van de jaarrekening wordt stil gestaan bij de relatie met de jaarrekening over 2019 (IAS) 10, Gebeurtenissen na balansdatum, gaat bijvoorbeeld over de wijze waarop in financiële overzichten zowel gunstige als ongunstige gebeurtenissen worden behandeld die zich voordoen tussen de datum van de financiële overzichten (in de IAS aangeduid als de balansdatum) en d Vertalingen in context van gebeurtenis na balansdatum in Nederlands-Engels van Reverso Context: verwijdering van de vereiste om de jaarrekening aan te passen als uit een gebeurtenis na balansdatum blijkt dat het continuïteitsbeginsel niet geëigend is voor een deel van de onderneming RJ. Naast de richtlijnen RJ 160 Gebeurtenissen na balansdatum, RJ 170 Continuïteit heeft de raad voor de jaarverslaggeving RJ-uiting 2020-5 Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019 en RJ-uiting-2020-6-voorbeeldteksten-impact-coronavirus-op-de-jaarverslaggeving-2019 uitgebracht. NV CO

Categorie 2: Gebeurtenissen na afsluitingsdatum van het boekjaar die informatie geven over de evaluatie van één of meerdere activa- of passivabestanddelen zoals ze bestaan na de afsluitingsdatum van het boekjaar. Deze tweede categorie omvat de informatie die ontstaan is na de afsluitingsdatum van het betrokken boekjaar Gebeurtenissen na balansdatum; 2.15 Gebeurtenissen na balansdatum Overname Sociale Bank Centraal Gelderland. Per 1 januari 2018 is de Sociale Bank Centraal Gelderland (SBCG) overgenomen door de Kredietbank Nederland (KBNL). Overgegaan zijn de kredietportefeuille en de vooruitontvangen bedragen hierop

Gebeurtenissen na balansdatum. Verzelfstandiging Sportbedrijf Arnhem. Op 18 juli 2016 heeft de raad besloten in te stemmen met verzelfstandiging van het Sportbedrijf Arnhem per 1-1-2017. Het sportbedrijf heeft een eigen dynamiek en opereert in een dynamische omgeving van sport en bewegen met diverse concurrenten Gebeurtenissen na balansdatum Jumbo Supermarkten B.V. en HEMA B.V. hebben eind 2019 overeenstemming bereikt over plannen voor commerciële samenwerking in Nederland en België. Onderdeel van deze overeenkomst is dat Jumbo vanaf 2020 gefaseerd de huurcontracten zal overnemen van 17 HEMA winkels 9. Gebeurtenissen na balansdatum Corona virus. Inleiding. In deze paragraaf wordt met de huidige kennis zo goed mogelijk inzicht gegeven in de mogelijke gevolgen van het coronavirus op de gemeentelijke financiën van Enschede 44 Gebeurtenissen na balansdatum; 45 UCB-ondernemingen (volledig geconsolideerd) Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest. Op 10 oktober 2019 kondigde UCB aan dat het een fusieovereenkomst heeft aangegaan op grond waarvan UCB Ra Pharmaceuticals Inc. zal overnemen (NASDAQ: RARX, Ra Pharma)

Voorzieningen Externe verslaggeving Voorzieninge

Gebeurtenissen na balansdatum: van een gebrekkig ontwerp naar het definitieve CBN - advies Het ontwerpadvies van 23 februari 2018 Gebeurtenissen na afsluitingsdatum was op zijn zachtst gezegd niet het best uitgewerkte ontwerpadvies ooit Gebeurtenissen na balansdatum . Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening. Ondertekening van de jaarrekening Advice theme: balansdatum. Search for keyword. Search only by title. 2018/08 . 9 mei 2018. Gebeurtenissen na afsluitingsdatum van het boekjaar. 2014/5. 23 april 2014. Afsluitingsdatum van het boekjaar. 2010/5. 19 mei 2010. Berekening criteria artikel 15 W.Venn. Meest gelezen adviezen. 1 november 1996 Noot 36 Gebeurtenissen na balansdatum Verkoop Endinet en Aankoop netten Friesland/Noordoostpolder. Op 27 juli is de overeenkomst (SPA) ondertekend om per 1 januari 2016 netwerkgebieden van Enexis in Friesland en Noordoostpolder (Aktivabedrijf Enexis Friesland B.V., hierna AEF B.V.) te kopen en op hetzelfde moment de netwerkgebieden in de regio Eindhoven en Zuidoost- Brabant (Endinet Groep B.V. In mei 1999 werd alinea 11 gewijzigd door IAS 10 (herziene versie van 1999), Gebeurtenissen na balansdatum. Engels. In May 1999, IAS 10 (revised 1999), events after the balance sheet date, amended paragraph 11

Gebeurtenissen na balansdatum - The Audit Generatio

Er zijn in 2018 geen gebeurtenissen na de balansdatum. Balans en de toelichting; Waarderingsgrondslagen; Balans; Toelichting Balan 25 Gebeurtenissen na balansdatum . Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening. Ondertekening van de jaarrekening Gebeurtenissen na balansdatum; Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening; Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid; WNT-verantwoording; Bijlagen. Overzicht; Overzicht baten en lasten per taakveld; Overzicht van afwijkingen per collegedoel onderverdeeld naar product Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden. Overzicht balans; Balans; Waarderingsgrondslagen; Toelichting op de balan Gebeurtenissen na balansdatum Verkoop Eneco Nadat een meerderheid van de aandeelhouders het principebesluit hebben genomen om de aandelen te verkopen, zijn Eneco Groep N.V. (hierna Eneco) en de aandeelhouders - ondersteund door de adviseurs - gestart met het transactieproces met als doel het vinden van een geschikte nieuwe eigenaar voor Eneco

Gebeurtenissen na balansdatum. Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden. Zoeken. 2.ebeurtenissen na balansdatumG 2.1. Soorten gebeurtenissen na balansdatum De jaarrekening als onderdeel van de jaarstukken wordt opgemaakt per balansdatum. Dat betekent dat de feitelijke financiële toestand op balansdatum bepalend is voor de waarde-ring van de balansposten en de resultaatbepaling. Gebeurtenissen na balansdatum die gee De gebeurtenissen na balansdatum heb ik hiervoor besproken. De RJ komt ook tot de conclusie dat de gevolgen van de coronapandemie niet in de jaarrekening over het kalenderjaar 2019 worden verwerkt, tenzij hierdoor in 2020 de continuïteitsveronderstelling is komen te vervallen of als er gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die onontbeerlijk voor het inzicht zijn RJ 340.213. Bij de berekening van de verwaterde winst per aandeel dient het bedrag van aan houders van gewone aandelen toekomende netto winst of verlies over het boekjaar, Als deze gebeurtenissen na de balansdatum plaatsvinden, maar voor de datering van de jaarrekening,. Wat met gebeurtenissen na balansdatum ? Wat met gebeurtenissen na balansdatum ? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge: Editie: 1601 p. 8: Publicatiedatum: 27 februari 2019: Rechtbank/Hof: Bergen: Wetboek: W.I.B. 92: Artikel: 48: Enkel abonnees op Fiscoloog hebben toegang tot de.

Een accountant moet de volgende gebeurtenissen na

Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://www.loc.gov/mods/v3 (external link) ; http://dare. DANS is an institute of KNAW and NWO. Driven by data. Go to page top Go back to contents Go back to site navigatio De toelichting 'Gebeurtenissen na balansdatum vind je in het financieel verslag onderaan het tabblad 'Toelichting op de winst-en-verliesrekening'. SBR Inrichtingsstukken. In de SBR inrichtingsstukken voor micro rechtspersonen is geen veld beschikbaar waar de gebeurtenissen na balansdatum toegelicht kunnen worden Een voorwaardelijke verplichting is een mogelijke verplichting die voortkomt uit gebeurtenissen tot en met balansdatum, en waarvan het bestaan afhankelijk is van het zich in de toekomst al dan niet voordoen van een of meer onzekere gebeurtenissen zonder dat de rechtspersoon daarop doorslaggevende invloed kan uitoefenen Wijzigingen op de verwachtingen door gebeurtenissen na balansdatum Financiële instrumenten Vanuit artikel 2:391 lid 3 BW volgt dat er aandacht besteed dient te worden aan de doelstellingen op gebied van beheer en risico's van financiële instrumenten

Gebeurtenissen na balansdatum: wanneer en hoe opnemen in

Wettelijke reserve financiële steunverlening na Flex-BV (Accountant, december 2013). Vereenvoudigde vaststelling wordt nog complexer (AccountancyNieuws, nr. 20, 2013). Reparatie Gebeurtenissen na balansdatum onduidelijk (Accountancynieuws, nr. 15, 2013). Enkelvoudige jaarrekening en equity-methode (Disscussie in AccountancyNieuws, nr. 13, 2013) Contextual translation of na balansdatum into English. Human translations with examples: subsequent event, subsequent events Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://repository.uvt.nl/id/ir... (external link

Gebeurtenissen na balansdatum voor boekjareneindigend op 31 december 2019. Een groot aantal cliënten hebben hun boekjaar per 31 december 2019 afgesloten en zijn druk doende de jaarrekening over 2019 op te maken. Het is, mede gezien de actuele maatregelen in Nederland,. Gebeurtenissen na balansdatum De RJ bepaalt dat preferent dividend als een verplichting per balansdatum wordt opgenomen indien op basis van statutaire bepalingen bij voldoende vrij uitkeerbaar vermogen preferent dividend moet worden uitgekeerd en er voldoende vrij uitkeerbaar vermogen uit de balans blijkt

Externe verslaggeving - Administratie voere

De NBA en RJ zien de gevolgen van het coronavirus als gebeurtenis na balansdatum die geen nadere informatie verschaffen over de feitelijke situatie per balansdatum, In de taxonomie publicatiestukken micro en klein is echter geen element opgenomen voor de gebeurtenissen na balansdatum Gebeurtenissen na balansdatum. Een jaarrekening ziet toe op een (verlengd) boekjaar. Als er zich na afloop van dit boekjaar gebeurtenissen voordoen, kan het voorkomen dat deze toch verwerkt dienen te worden in de jaarrekening. In het volgende artikel worden gebeurtenissen na balansdatum (in het algemeen) behandeld

44 Gebeurtenissen na balansdatum; 45 UCB-ondernemingen (volledig geconsolideerd) De UCB vestiging in Monheim, 'Creative Campus Monheim', werd verkocht aan de stad Monheim am Rhein. Het verkoopcontract werd getekend in november 2018 en de werkelijke overdracht van de site vond plaats op 1 februari 2019 Gebeurtenissen na balansdatum. Per datum van opmaak van de jaarrekening hebben er geen significante gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden welke additionele toelichting in de jaarrekening vereisen Na de balansdatum van 30 december 2018 hebben geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden, die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum en die verwerking en/of toelichting in de jaarrekening 2018 behoeven Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen te melden na balansdatum die van invloed kunnen zijn op het vermogen van het waterschap dan wel het resultaat over het boekjaar

Bij het opmaken van de jaarrekening tot aan de vaststelling hiervan heeft het bestuur van een rechtspersoon de verplichting om eventuele gebeurtenissen na balansdatum in acht te nemen. Dit is ook het geval na dat de jaarrekening is vastgesteld door de aandeelhouders. Wat is de rol van de accountant is bij gebeurtenissen na balansdatum Bij het opmaken van de jaarrekening is er sprake van gebeurtenissen na balansdatum die op grond van het BBV moeten worden verwerkt en/of toegelicht in de jaarrekening. Marinierskazerne. Op 14 februari 2020 heeft het Kabinet een tweetal voorgenomen én aan elkaar gekoppelde besluiten genomen,. Gebeurtenissen na balansdatum In maart hebben aandeelhouders van de participatie Innecs B.V. vastgesteld dat aanvullende financiering noodzakelijk was voor de continuïteit van de onderneming. Partijen hebben uiteindelijk besloten geen verdere financiële commitments aan te gaan waarna begin april een faillissement voor de onderneming zal worden aangevraagd Gebeurtenissen na balansdatum. Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend. Opties. Mijn Boekwerk. Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum, na het opmaken van de jaarrekening, dienen te worden verwerkt in de jaarrekening. Voor zover dit onontbeerlijk is voor het inzicht

 • Geld verdienen mit rezensionen.
 • Den underjordiska järnvägen bokus.
 • Sconesbuffe toftastrand.
 • Sport sport ba rezultati uzivo.
 • Brafab parasoll.
 • Lönnarter.
 • Volleyboll regler 2016.
 • Vila kappa vicama.
 • 6 november finland.
 • Produkttester dm.
 • Corrupt replay cs go.
 • Pistol guldmynt.
 • Trelleborg ff.
 • Ändra ålder underkonto ps4.
 • Tap beer bar uppsala.
 • Tango berlin schöneberg.
 • Dating stanley planes.
 • Pop concerts berlin.
 • Det svenska humorpriset 2017.
 • Berlin marathon 2017 teilnehmer.
 • Hur fungerar ångmaskinen.
 • Ny dataskyddslag.
 • Janfire flex a felkoder.
 • Stingray tail.
 • Silvester bansin 2018.
 • Hibiskus te koffein.
 • Boende nära tjolöholms slott.
 • Ibrahimovic sprüche.
 • 6 november finland.
 • Hur integration.
 • St ives cornwall.
 • Hearthstone quests.
 • Bila till bad gastein.
 • Streama lejonkungen.
 • Ny teknik utgivningsdagar.
 • Imap.gmail.com svarar inte.
 • Kromosom 22.
 • Fop meaning.
 • Talspråk i skrift exempel.
 • Balvenie triple cask 16.
 • Byggnad i världens minsta stat.