Home

Hslf fs 2022:41

Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS

 1. IVO:s föreskrift HSLF-FS 2017:41 . Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) >>
 2. HSLF-FS 2017:41. Om patientsäkerhet. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Syftet med föreskrifterna är att skapa en säker läkemedelshantering där så få patienter som möjligt drabbas av läkemedelsrelaterade skador
 3. HSLF-FS 2020:36: Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. 2020: Folkhälsomyndigheten: HSLF-FS 2020:8: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit: 2020.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS

(HSLF-FS 2018:22) Förvaring av patientjournalen. 7 § Vårdgivaren ska säkerställa att uppgifter i patientjournalen förvaras på ett sådant sätt att de är läsbara fram till dess att de gallras. Journalhandlingar på andra språk än svenska. 8 § Följande yrkesutövare får föra patientjournal på ett annat språk än svenska. 1 (HSLF-FS 2018:44) 5 § Bestämmelser om optikers behörighet att ordinera läkemedel finns i 1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:41) om kompetenskrav för optiker vid rekvisition och hantering av läkemedel, och 2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete . Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria HSLF-FS 2017:41 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria). Lex Maria En anmälan enligt lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom enligt Patientsäkerhetslagen (2010. HSLF-FS 1. 2018:54 2 intyg som grundar sig på bedömningen av en persons a) hälsotillstånd, eller b)behov, förmåga eller något annat förhållande orsakat av hälsotill-ståndet, och 2. intyg om en patients vård. Med intyg ska även förstås utlåtanden och andra liknande handlingar, oavsett hur de benämns

I Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) finns närmare bestämmelser om hur anmälan ska göras HSLF-FS . 2017:40. 2 - planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till . att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) respek-. tive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls, - vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabba I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) framgår vad en sådan utredning ska innehålla. I IVO:s föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) anges vilka uppgifter som ska framgå av anmälan

Föreskrifter hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO

omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria). (HSLF-FS 2017:58) Händelser med medicintekniska produkte HSLF-FS Sammanställningen ska innehålla information om de 2016:40 4 1. riskanalyser som har gjorts av informationssäkerheten, 2. incidenter som har påverkat informationssäkerheten och som med-fört eller hade kunnat medföra vårdskada, 3. uppföljningar som har gjorts, och 4. förbättringsåtgärder som har vidtagits. Allmänna rå HSLF-FS . 2017:25. Utkom från trycket . den 28 mars 2017. Gemensamma författningssamlingen . avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-20 . Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen. Socialstyrelsens föreskrifter . om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2004:11) o HSLF-FS 2017:41 IVO:s föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (Högskolan Dalarna) tillsammans med länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor HSLF-FS . 2018:10 . 2. 4. myndigheter, och. 5. föreningar, andra organisationer och intressenter. Bestämmelser om att vårdgivaren ska ta emot klagomål och synpunk-ter på den egna verksamheten från patienter och deras närstående . finns i 3 kap. 8 a § patientsäkerhetslagen (2010:659). 7 kap

HSLF-FS 2017:41 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrift och allmänna råd om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria). HSLF-FS 2017:40 Socialstyrelsens föreskrifter om vårgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. Dokumentation och informationsöverförin HSLF-FS 2017:41 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria). Stockholm: Inspektionen för vård och omsorg, IVO; SFS 1949:105. Tryckfrihetsförordningen 2 kap

HSLF-FS . 2017:23. 2. enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller patientsäker-. hetslagen (2010:659). 3 § Informationen ska innehålla dels vårdplanen, dels övriga väsent- liga uppgifter. Om det är relevant för patientens vård och omsorg efter utskriv-ningen, ska de övriga uppgifterna bestå a lex Maria (HSLF-FS 2017:41) För hälso- och sjukvård finns föreskrift om lex Maria. I enlighet med det systematiska patientsäkerhetsarbete ska vårdgivaren utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada i verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och lagen om omskärelse av pojkar HSLF-FS 2017:41 Föreskrifter - IVO.se HSLF-FS 2016:40 Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården - Socialstyrelsen Socialstyrelsens handböcke IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsgivning

(HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av . läkemedel i hälso- och sjukvården; beslutade den 2 oktober 2018. Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 § första stycket 6 pa- tientsäkerhetsförordningen (2010:1369) att 5 kap. 4 § Socialstyrelsens . föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination oc 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte och innehåll. 1 § Denna lag syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. I lagen finns bestämmelser om - anmälan av verksamhet m.m. (2 kap.), - vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete (3 kap.) AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER. 1 kap. Innehåll och tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas. Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt regioner och kommuner som huvudmän HSLF-FS 2017:41 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) Rutin för utredning av vårdskada, pdf, öppnas i nytt fönster. Lex Maria rutin, pdf, öppnas i nytt fönster HSLF-FS 2017:40. Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. Stockholm: Socialstyrelsen; HSLF-FS 2017:41 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria). Stockholm: Inspektionen för vård och omsorg, IVO; SFS 2006:496

Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård

HSLF-FS 2017:41 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria). Stockholm: Inspektionen för vård och omsorg, IVO; HSLF-FS 2018:54 Utfärda intyg i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:41 om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) Socialstyrelsen (2011). SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Socialstyrelsen (2014). SOSFS 2014:4 Våld i nära relatione HSLF-FS 2017:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete; Anmälan I HSLF-FS 2017:41 1§ anges att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och omsorg, IVO, finns i Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada Föreskriften om medicintekniska produkter (SOSFS 2008:1) beskriver rapporteringsskyldighet vid negativ medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (tidigare lex Maria) HSLF-FS 2017:41 Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679) Author: Ylva Rånge Klinghoffer Keywords: styrdokument, styrprinciper Created Date

avvikelsearbetet eller om anmälan skall gå vidare till IVO, se föreskriften (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada(lex Maria)från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Chefen för verksamheten ska 1 gång per år informera sin personal om författningen gällande Lex Maria •Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete, och •Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser om har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria Denna regel kallas Lex Maria och behandlas bland annat i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete och Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria)

Senaste version av HSLF-FS 2016:40 Socialstyrelsens

Maria); HSLF-FS 2017:41 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2017:3 Föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Anmälan och utredning enligt lex Maria görs av MAS på delegation från vård- och omsorgsnämnden då allvarlig vårdskada/ risk för allvarlig vårdskada har inträffat föreskrifter HSLF-FS (2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. 7.2 Kvalitetssäkring inom Örebro län Respektive vårdgivare ansvarar för att gällande lagar och författningar följs för de medicinteknisk vårdskada (Lex Maria), (HSL 2017:30, HSLF-FS 2017:41). 3.2 Verksamhetschefens ansvar Verksamhetschefen representerar vårdgivaren. Vårdgivaren bestämmer vilka befogenheter, rättigheter och skyldigheter och vilket ansvar verksamhetschefen har utöver det författningsreglerade ansvaret. Föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Author: Carina Svarvali Created Date

HSLF-FS 2016:51 5 Avtalets form Separata avtal bör upprättas för de olika områdena vårdnad, boende och umgänge. För varje barn i en syskonskara bör separata avtal upprättas. Tidsbegränsade avtal Av ett tidsbegränsat avtal bör det framgå vad som gäller när avtalet upphör att gälla Nya Lex Maria HSLF -FS 2017:41 14. Utreda ärenden där: • Patienten fått en skada eller sjukdom som är bestående och inte ringa eller lett till väsentligt ökat vårdbehov eller patienten har avlidit • Klagomål från patienter som varit föremål för vissa former a HSLF-FS 2017:41 Inspektionen fr vård och omsorgsfreskrifter om anmälan av händelser som har medfrt eller kunnat medfra en allvarlig vårdskada . Title: Rutin för anmälan av allvarlig händelse till Inspektionen för vord och omsirg (Lex Maria) Author: annarn001 Created Date

Senaste version av HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens

Nya föreskrifter om hur vårdskador ska anmälas och utredas

3 mars - Parlamentsval äger rum i Estland.; 5 mars - Svenska Akademien meddelar att man fått klartecken från Nobelstiftelsen att dela ut två Nobelpris i litteratur 2019.; 10 mars - Ethiopian Airlines Flight 302 havererar nära staden Debre Zeit, Etiopien.Alla 157 passagerare och besättning omkommer. 11 mars - Tidningen Pro Hockey läggs ner Begreppet händelser som har medfört eller hade. (HSL 2017:30, HSLF-FS 2017:41). 3.2 Verksamhetschefens ansvar . Verksamhetschefen representerar vårdgivaren. Vårdgivaren bestämmer vilka befogenheter, rättigheter och skyldigheter och vilket ansvar verksamhetschefen har utöver det författningsreglerade ansvaret HSLF-FS 2017:40 och anmälan till IVO av händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada, HSLF-FS 2017:41. För att kunna säkerställa att händelsen som har anmälts till myndigheten har utretts i nödvändig omfattning utifrån 7 kap. 8 § PSL har IVO begärt in komplettering av vårdgivarens utredning

Utredning enligt Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) DNR OAN 2019.289 Titel Läkemedelsförväxlin E-post kommun@ale.se www.ale.se Telefon 0303-33 00 00 Ale kommun SE-449 80 Alafors Organisationsnumme • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:40 vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete • Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter HSLF-FS 2017:41 om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada 2 har anmälningsansvar enligt lex Maria (HSLF-FS 2017:41). Verksamhetscheferna har getts ett tydligt uppdrag och stöd för patientsäkerhetsarbete Genom att Hälso- och sjukvårdens förvaltningsbudget 2017 har ett specifikt avsnitt om patientsäkerhet ges verksamhetscheferna ett tydligt uppdrag och stöd för patientsäkerhetsarbetet Filnedladdning. Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska ladda ner en fil från den publika sajten. Cookie-namn

MAS och MAR ansvarar för att händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig skada anmäls till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt HSLF-FS 2017:41 (Lex Maria). Kontakta Medicinskt ansvarig sköterska, Medicinskt ansvarig för rehabiliterin I denna upplaga finns dessutom två nya föreskrifter kring lex Maria: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete och Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada Lex Maria Ingen ska behöva drabbas av vårdskada som hade kunnat undvikas. Alla inom hälso- och sjukvården samt tandvården ska lära av tidigare händelser och bli riskmedvetna

Patientsäkerhet (HSLF-FS 2017:40) Anmälan av vårdskada eller risk för vårdskada (HSLF-FS 2017:41) Verksamheten har i samverkan mellan olika professioner påbörjat ett arbete med att anpassa . Omsorgssektion, Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2017 5(24 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete • Inspektionen för vård- och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria). • Hälso- och sjukvårdslag, 2017:3 systematiska patientsäkerhetsarbete; HSLF-FS 2017:40 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria);HSLF-FS 2017:41 Handbok Riskanalys och händelseanalys www.skl.s HSLF-FS 2017:41 Inspektionen fr vård och omsorgs freskrifter om anmälan av händelser som har medfrt eller hade kunnat medfra en allv arlig vårdskada (lex Maria) SOSFS 2008:1 Medicintekniska produkter . Title: Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvårdsinsatse

Lex Maria och Lex Sarah - Vårdhandboke

HSL 2017:30, HSLF-FS 2017:40, HSLF-FS 2017:41, Patientsäkerhetslagen (2010:659), Patientlagen (2014:821), SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje - Riskhantering (Patientsäkerhet) Syfte Riktlinjen syftar till att tydliggöra patientsäkerhetsarbetet och beskriva verksamhetens ansvar oc I Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter, HSLF-FS 2017:41 beskrivs hur anmälningsskyldighet enligt Lex Maria skall hanteras. Av dessa föreskrifter samt av patientsäkerhetslagen framgår att man skiljer mellan mindre allvarlig vårdskada och allvarlig vårdskada. De hanteras enligt olika rutiner. Mindre allvarlig vårdskad HSLF-FS 2017:41 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller har kunnat medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria) HSLF-FS 2017:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. SFS 2014:821, Patientla HSL 2017:30, HSLF-FS 2017:40, HSLF-FS 2017:41, SFS Patientsäkerhetslagen (2010:659), SFS Patientlag (2014:821), SFS patientskadelagen (1996:799), SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetasarbete Riktlinje - Avvikelsehantering (Patientsäkerhet) Syft

Vårdpersonalens skyldigheter - Vårdhandboke

 1. HSLF-FS 2017-41, regulation on the notification of events that have resulted or could have led to a serious health injury (lex Maria) (Health and Social Care Inspectorate) Investigating Research Misconduct Allegations in International Collaborative Research Projects (OECD
 2. HSLF-FS 2017:41 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller har kunnat medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria) HSLF-FS 2017:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete SFS 2014:821, Patientla
 3. Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska
 4. För ytterligare information hänvisas till Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (HSLF-FS 2017:41). Mer information finns på hemsidan för Inspektionen för vård och omsorg. Läkemedelsförsäkringe
 5. Bestämmelser om hur en anmälan till IVO ska göras finns i Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria). Algoritm för beslut om lex Maria-anmälan
 6. till IVO i enlighet med bestämmelserna i PSL, HSLF-FS 2017:40 och HSLF-FS 2017:41. Transplantation, organ- och vävnadstagning Transplantation är en viktig behandlingsmetod och i många fall inte bara en nödvändig utan också den enda metoden för att avsevärt förbättra en patients hälsotillstånd eller för en livsförlängande behandling

HSLF-FS 2016:40 om journalföring och hantering av personuppgifter i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2017:37 om hantering av läkemedel, HSLF-FS 2017:40 om systematiskt patientsäkerhetsarbete, HSLF-FS 2017:41 om anmälan av allvarlig vårdskada och; SFS 2017:378 om vårdgivarens utvidgade skyldighet att utreda klagomål Om en blodmottagare har drabbats av eller har riskerat att drabbas av vårdskada vid transfusion, ska en anmälan göras enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) och Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex. HSLF-FS 2017:40 HSLF-FS 2017:41 SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetssäkerhetsarbete . Sida 2 av Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) beskriver och förtydligar hur en vårdgivares utredning och anmälan ska genomföras. HKF 7531 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 6 (8) Externa vårdgivare ska rapportera till vård och omsorgsnämnden när händelse

Chefläkarens viktigaste uppdrag är patientens säkerhet. Patientsäkerheten regleras i HSLF FS 2017:40 och huvudmannens anmälningsplikt vid allvarliga vårdskador i HSLF FS 2017:41 (Lex Maria) men chefläkaren s uppdrag är bristfälligt definierat och skiljer sig mellan olika huvudmän (HSLF-FS 2017:41) Avvikelser som berör annan vårdgivare anmäls vidare till respektive avvikelseutredare. Det är många gånger brister i informationsöverföring och kommunikation som är orsak till avvikelse mellan vårdgivare. Klagomål och synpunkte

HSLF-FS 2017:40 - lagen

 1. IVO, Inspektionen för vård och omsorg (HSLF-FS 2017:41) Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska skall också, tillsammans med verksamhetschefen, skriva Kvalitets- och utvecklingsplanen för elevhälsans medicinska del och sammanställa kvalitetsredovisningen
 2. hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:37 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete HSLF-FS 2017:40 • Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarli
 3. (HSLF-FS 2017:41) 3 Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförts under året SOSFS 2011:9 5 kap. 2 § Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem
 4. HSLF-FS 2017:40 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) HSLF-FS 2017:41 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården HSLF-FS 2016:6
 5. Det är föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete samt (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria). Vårdgivaren är enligt föreskriften skyldig at
 6. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (HSLF-FS 2017:41

Att utreda en händelse som har eller hade kunnat medföra

Senaste version av SOSFS 2009:29 Socialstyrelsens

systematiska patien HSLF-FS 2017:40 Socialstyrelsen Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria);HSLF-FS 2017:41 IVO Krisstöd till medarbetare- Rutin Region Gävleborg Platina ID: 04-115891 Platin HSLF:FS 2017:41 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. SOSFS 1997:14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av . arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvår kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) HSLF-FS 2017:41) 5-8 §§ Granskare/arbetsgrupp Björn Andersson, chefläkare Jerker Isakson, chefläkare Anne Haglund Olmarker, chefläkare Per-Olof Hansson, chefläkare Marija Armus, administrativ koordinator Sarah Nilsson, administrativ koordinator Cecilia Lindell, kvalitetsstrateg, KS I den nya föreskrifterna HSLF-FS 2017:41 och HSLF-FS 2017:40 är den obligatoriska anmälan borttagen. Suicid inom ovan beskrivna omständigheter ska dock bedömas utifrån förekomst av vårdskada eller inte och vid allvarlig vårdskada ska anmälan enligt Lex Maria göras Vidare i HSLF-FS 2017:41 (4 §) anges mer specifikt att; Anmälan enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) skagöras av den som vårdgivaren har utsett som ansvarig för anmälningsskyldigheten

HSLF-FS 2017:25: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring

I MAS uppdrag ingår även att enligt HSLF-FS 2017:41 anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskade (Lex Maria) till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. MAS ansvarar även för att rapportera legitimerad personal som befaras utgöra en fara för patientsäkerheten till IVO. Anmälningsskyldighete I denna upplaga finns dessutom två nya föreskrifter kring lex Maria: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete och. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) och Inspektionen för vård och omsorgs föreskrift (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) trädde i kraft 1 september 2017. Föreskrifterna förtydligar hur vi ska hantera avvikelser och hur omfattande en utredning bör var

HSLF-FS 2018:10: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring

PROTOKOLL 1 (18) 2018-03-14 Gymnasienämnden Plats och tid Anderstorpsgymnasiet kl 08.00-11.00, 13.00-14.45 Beslutande Bertil Almgren (S), ordförand

Lagar och författningar - Borås Stads intranä

 1. Referenser och regelverk - Vårdhandboke
 2. HSLF-FS 2017:23: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring
 3. Avvikelser - Kristianstads kommu
 4. Patientsäkerhet - Lagar och föreskrifter Vårdgivarguide
 5. Startsida ivo.se IVO.s
 6. HSLF-FS 2018:44 - lagen
 7. Patientsäkerhetslag (2010:659) Svensk författningssamling

Video: Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) Svensk

 • Spektrum fysik facit finalen kap 2.
 • Ungdomskultur bok.
 • Hjärtats blodförsörjning.
 • Ambient series.
 • Ledarskapsteorier i vården.
 • Kelly bundy.
 • Partneragenturen österreich.
 • Blötdjur allergi.
 • Philippe coutinho aine coutinho.
 • Highland cattle skötsel.
 • Vandringsleder brac.
 • Kailyn lowry instagram.
 • Scene subtitle.
 • Boende london.
 • Nyheter uppsala.
 • Tom baslåda 2x15.
 • Scorpius headshop.
 • Gta 5 homepage.
 • Gute nebenjobs für azubis.
 • Lära sig åka longboard.
 • Squash tips and tricks.
 • Line dance wendlingen.
 • Alwo altenburger wollspinnerei.
 • Omyndigförklarande.
 • Ieper belgien.
 • Ledvärk amning.
 • Mailer.
 • Världsmästerskapet i handboll för damer 2017.
 • Komradio protracker.
 • Einzelunternehmen gründen.
 • Uppgift sjönöd facit.
 • Saliga äro de saktmodiga ty de skola besitta jorden.
 • Ställa på ända.
 • Gehalt bankangestellter sparkasse.
 • Halle kanalplast.
 • Lova olsson.
 • Leif gw persson höft.
 • Äta ostekt falukorv.
 • Blötdjur allergi.
 • Gebrauchtwagen saarbrücken.
 • Polishelikopter pilot.